Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με τον ετήσιο προγραμματισμό τακτικού και εποχικού προσωπικού του τομέα έτους 2023.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Στο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικότερα της Γ.Γ. Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Βιβής Χαραλαμπογιάννη, περιγράφεται η διαδικασία προσλήψεων στο το 2023, με βάσει τον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού.

Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων τονίζεται μεταξύ άλλων ότι:

α) οι αιτούμενες προς πλήρωση κενές θέσεις Υπηρεσιών και Φορέων πρέπει να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα,

β) η τήρηση του λόγου μία (1) αποχώρηση/μία (1) πρόσληψη για το τακτικό,

γ) η αποφυγή αύξησης του αιτούμενου αριθμού σε σχέση με το προσωπικό που εγκρίθηκε κατά το έτος 2021, για το εποχικό προσωπικό.

Επίσης δίνεται η προθεσμία υποβολής αιτημάτων των φορέων του ετήσιο προγραμματισμού προσλήψεων. Συγκεκριμένα:

Α’ ΦΑΣΗ: από 27-6-2022 έως 11-7-2022

Β’ ΦΑΣΗ: από 12-7-2022 έως 18-7-2022

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1-5 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

2. Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών για θέματα δημόσιας διοίκησης και προϋπολογισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η υπαγωγή φορέων της παραγράφου 2, στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, στους φορείς της παραγράφου 2 δεν περιλαμβάνεται η Βουλή των Ελλήνων.

4. Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού».

5. Κατ` εξαίρεση, σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατον να πληρωθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατή η έγκριση του αιτήματος από την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»

Επισημαίνεται ότι το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4440/2016 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.4795/2021 (Α’62) ως εξής: «1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, των οποίων το προσωπικό απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου» και ως εκ τούτου υποχρέωση Ψηφιακού Οργανογράμματος έχουν όλοι οι φορείς που το προσωπικό τους απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Οπότε είναι προφανές ότι για την υποβολή αιτημάτων για τον ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2023, που καλείσθε να υποβάλλετε με την παρούσα εγκύκλιο θα πρέπει οι αιτούμενες προς πλήρωση κενές θέσεις της υπηρεσίας ή του φορέα σας να έχουν αναρτηθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν.4622/2019 προβλέπεται ότι:

«…….. τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν, με βάση τον πολυετή προγραμματισμό του άρθρου 3 του ν. 4590/2019, καταστάσεις με το τακτικό και εποχικό προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη για το επόμενο έτος, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στο πλαίσιο των προσχεδίων δράσης τους».

Είναι αυτονόητο ότι ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τα σχέδια του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού.

Στις καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό για τους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, καθώς και τις οικείες ανεξάρτητες αρχές.
Για τους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρμόδιες για τους Ο.Τ.Α. υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση η οποία δεν χρήζει ξεχωριστής υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων υποκαθίσταται από την ειδική εφαρμογή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Τεκμηρίωση αναγκαιότητας, για την πρόσληψη του προσωπικού, βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων και αναγκών του, βάσει των αναγκών του εκάστοτε πολυετούς σχεδιασμού,

β. τον αριθμό των κενών θέσεων του φορέα (εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό),

γ. τον αναγκαίο χρόνο ολοκλήρωσης των προσλήψεων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης,

δ. το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης για το έτος πρόσληψης, τον τρόπο κάλυψης αυτής και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, τη συνολική προκαλούμενη επιβάρυνση για κάθε επόμενο έτος,

ε. τις ανάγκες που καλύπτονται από τη διαδικασία της κινητικότητας.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να υποβληθούν προς έγκριση στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων θέσεις που είχαν υποβληθεί από τους φορείς προς πλήρωση με μετάταξη στο πλαίσιο του Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2022 και δεν καλύφθηκαν, θα πρέπει να χαρακτηριστούν στην Εφαρμογή Κινητικότητας με ένδειξη «Έκλεισε χωρίς Επιλογή Υπαλλήλου».

Το αρμόδιο για θέματα δημόσιας διοίκησης Υπουργείο σε συνεργασία με το αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των φορέων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές προτεραιότητες για τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, διαμορφώνουν το σχέδιο για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου έτους.

Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται στην Επιτροπή του άρθρου 77 του ν. 4674/2020, η οποία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα εισηγηθεί για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2023 προς το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου.

Κατόπιν, το σχέδιο αυτό αποστέλλεται στην Προεδρία της Κυβέρνησης ως μέρος του Προσχεδίου Δράσης του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού του δημοσίου τομέα και εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

Ως εποχικό προσωπικό δεν νοείται το έκτακτο προσωπικό εν γένει αλλά το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών και επαναλαμβανόμενων αναγκών, κατά την ίδια περιορισμένη χρονική περίοδο μέσα στο έτος (π.χ. πυροσβέστες για κάλυψη αναγκών κατά τη θερινή περίοδο, προσωπικό χιονοδρομικών κέντρων κατά τους χειμερινούς μήνες κ.ο.κ).

Όσον αφορά στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. Ν.4829/2021 (ΦΕΚ Α’ 166/10-09-2021) εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4622/2019 σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος με οδηγίες σχετικά με την ορθή υποβολή των σχετικών αιτημάτων.