: Δημοσιεύθηκε από την κυβέρνηση στο ΦΕΚ B 5401 – 20.11.2021 η νέα ΚΥΑ υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486 με τα μέτρα προστασίας από τις 22 Νοεμβρίου έως 6 Δεκεμβρίου 2021.

Tι αναφέρει το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 5401 – 20.11.2021 η νέα ΚΥΑ υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486 με τα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.

Αναφορικά με τα προβλέπεται η συνέχιση με τα ισχύοντα μέτρα της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Ολοήμερων σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.

Πανεπιστήμια

Η διεξαγωγή κάθε μορφής εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄, β΄ και γ΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι., όπως η διδασκαλία μαθημάτων (υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), η διενέργεια σεμιναρίων, η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, οι εργαστηριακές ασκήσεις, οι κλινικές ασκήσεις και η πρακτική εξάσκηση φοιτητών πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δια ζώσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. και του εγκεκριμένου Κανονισμού κάθε προγράμματος σπουδών, εφόσον υφίστανται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022» (Β΄ 4406), όπως εκάστοτε ισχύει.