: Εγκύκλιο σχετικά με τις διαδικασίες καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης του  (ΚΕΑ), καθώς και της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ανάκλησης αίτησης και αναδρομικής καταβολής, βάσει των άρθρων 9 και 10 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Γ.Δ.5οικ.2961 – 10 (ΦΕΚ 128/Β/2017), εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αλληλεγγύης.

Στην εγκύκλιο περιγράφεται ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως ρυθμίζονται βάσει του νόμου οι όροι και οι προϋποθέσεις διακοπής της εισοδηματικής ενίσχυσης, προβλέπεται η διαδικασία διακοπής της, η διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στο Δημόσιο, καθώς και οι επιπτώσεις και οι συνέπειες για όσους δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή προσκομίζουν πλαστά δικαιολογητικά.
Ειδικότερα στην εγκύκλιο σημείωνεται:
Σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θέτουμε υπόψη σας τα κατωτέρω και παρακαλούμε για την πιστή τήρησή τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του νεοείσακτου θεσμού του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον από καταδολιεύσεις και παρελ κυστικές ενέργειες.
Με την παρούσα, παρέχονται, επιπλέον κατευθύνσεις και
διευκρινίσεις για τη διαδικασία ανάκλησης αίτησης και αναδρομικής καταβολής της
εισοδηματικής ενίσχυσης.
Ειδικότερα :
1α.Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ διακόπτεται (παρ. 1 και 2 άρθρου 9), οσάκις περιέλθουν σε γνώση των αρμοδίων οργάνων των Δήμων έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι με ευθύνη των αιτούντων κακώς κατεβλήθη το εν λόγω εισόδημα, διότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές τα αρμόδια όργανα του Δήμου προχωρούν καταρχάς σε διερεύνηση της υπόθεσης, επικοινωνώντας με τυχόν αρμόδιες Υπηρεσίες ή και καλώντας τους αιτούντες να παράσχουν προφορικές ή έγγραφες διευκρινήσεις εντός εύλογης προθεσμίας (τουλάχιστον πέντε εργάσιμων η μερών), όποτε κρίνουν ότι αυτό απαιτείται. Ακολούθως, ενημερώνουν εγγράφως με σχετική εισήγηση τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Η εισήγηση περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση το λόγο για τον οποίο προτείνεται η ανάκληση της πράξης έγκρισης, καθώς και την ημερομηνία από την οποία η ανάκληση ισχύει
αναδρομικά και διακόπτεται η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.
Σε περίπτωση διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας διαβιβάζεται, επιπλέον, βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον/την κοινωνικό λειτουργό ότι διεξήχθη κοινωνική έρευνα και ότι από τα συνεκτιμώμενα στοιχεία διαπιστώνεται ότι συντρέχουν λόγοι διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης.
Η διαβίβαση των ανωτέρω (εισήγησης και αποδεικτικών στοιχείων) γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σάρωσης των πρωτότυπων εγγράφων, τα οποία πρέπει να έχουν αριθμό πρωτοκόλλου από την αποστέλλουσα υπηρεσία, στο e-mail [email protected] με θέμα «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 9».
Ταυτόχρονα, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου, που έχει οριστεί επόπτης με δυνατότητα ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης, θέτει προσωρινά την αίτηση σε
αναστολή.
β. Η αρμόδια Δ/νση, κατόπιν διαπίστωσης– ζητώντας αν απαιτηθεί την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων – ότι η καταβολή έγινε χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, αποστέλλει στον πολίτη εγγράφως και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφο με υπογραφή του/της Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, με το οποίο ανακαλείται η πράξη έγκρισης και το οποίο περιλαμβάνει το λόγο ανάκλησης και
την ημερομηνία αυτής, τον προσδιορισμό τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την προβλεπόμενη προθεσμία ενός μήνα για την επιστροφή τους. Κατόπιν καταβολής των αχρεωστήτως στον υποδεικνυόμενο λογαριασμό, ο πολίτης αποστέλλει άμεσα το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια Δ/νση.
γ. Η πράξη ανάκλησης κοινοποιείται, εγγράφως και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΗΔΙΚΑ, στον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος ενημερώνει άμεσα τηλεφωνικά τον δικαιούχο και στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών για την αναζήτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας του ενός μήνα.
δ. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 δεύτερο εδάφιο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ατομική ειδοποίηση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων, με απόφαση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, υπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ, καταλογίζονται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε βάρος όσων έλαβαν την εισοδηματική ενίσχυση του Κ.Ε.Α. χωρίς να τη δικαιούνται και εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
ε. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ 1, και 2 τελευταία εδάφια το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
στ. Η ανωτέρω διαδικασία ανάκλησης της πράξης έγκρισης και διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης τηρείται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτης ή άλλο μέλος του νοικοκυριού του εμφανίζεται να συμμετέχει σε άλλη αίτηση εν αγνοία του. Ο πολίτης τεκμηριώνοντας με κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό την πραγματική του κατάσταση, μπορεί να υποβάλει στο Δήμο αίτημα ανάκλησης της  αίτησης στην οποία φαίνεται ότι συμμετέχει, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 περ.β.
Δείτε την εγκύκλιο

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ