: Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  απέρριψε τα αιτήματα της προσωρινής δικαστικής προστασίας που υπέβαλαν Έλληνες υγειονομικοί.

Στις 2 Σεπτεμβρίου, 30 Έλληνες υγειονομικοί που εργάζονται σε δημόσια νοσοκομεία υπέβαλαν δύο αιτήματα κατά του .

Στις 7 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει τα αιτήματα.

H απόφαση