Ξεκινούν οι αιτήσεις των νοικοκυριών που επιθυμούν να για αυτό με ποσά που αγγίζουν τα 16.000 ευρώ

Σύμφωνα με το enikonomia, δεν αποκλείεται πολλοί όμως από τους ενδιαφερόμενους να μείνουν εκτός προγράμματος με το… «καλημέρα», εξαιτίας μίας και μόνο «πρόβλεψης»!

Εκτός εξαιρετικού απροόπτου η διαδικασία ανοίγει αύριο Δευτέρα 10 Απριλίου, με την υπογραφή σύμβασης Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ όμως να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ένταξης, αλλά και ταυτόχρονα «εμπόδιο» για όσους επιχειρήσουν να επιδοτηθούν για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Το «αγκάθι» στη διαδικασία και τι πρέπει να ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι

Συγκεκριμένα, δυνατότητα υπαγωγής θα έχουν όσα έργα έχουν λάβει Σύμβαση Σύνδεσης πριν από την έναρξη του προγράμματος, κάτι που θα προκαλέσει «μποτιλιάρισμα» στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του έργου στο ηλεκτρικό δίκτυο.
Κάθε ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς TaxisNet και συμπληρώνει τα στοιχεία του και του υπεύθυνου μηχανικού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, email), καθώς και της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί ο εν λόγω φωτοβολταϊκός σταθμός.

Αφού γίνει η ταυτοποίηση του αριθμού παροχής με το ΑΦΜ θα υποβάλλει ηλεκτρονικά τα στοιχεία και τη θέση εγκατάστασης του σταθμού, το αποδεικτικό πληρωμής τέλους σύνδεσης (370 ευρώ) και τη δήλωση αποδοχής των όρων που θέτει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Διαχειριστής, αυτόματα, εντός το πολύ 15 ημερών θα ενημερώνει σχετικά με το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος και την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης.

Σε περίπτωση διαθέσιμου περιθωρίου ισχύος, ο Διαχειριστής θα αποστέλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τη Σύμβαση Σύνδεσης στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος πρέπει να την αποδεχθεί εντός 15νθημέρου. Εάν εκ των υστέρων διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης και να αποδεσμεύσει τον ηλεκτρικό χώρο, ακόμα και μετά την ενεργοποίηση του σταθμού, χωρίς να θέσει προθεσμία και χωρίς οιαδήποτε απαίτηση του αιτούντα για αποζημίωση.

Το Τέλος Σύνδεσης θα επιστρέφεται μόνο σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λόγω μη διαθέσιμου περιθωρίου ισχύος στο δίκτυο.
Ο ηλεκτρικός χώρος για μικρά φωτοβολταϊκά θα δεσμεύεται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης, υπέρ του παραγωγού, για 12 μήνες εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε υποσταθμούς υψηλής ή μέσης τάσης, ή για δύο χρόνια εφόσον απαιτούνται εργασίες. Για απλά» συστήματα net-metering ή με μπαταρία, τα οποία εγκαθίστανται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου, δυνάμει των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου θα μπορεί να παρατείνεται για 18 μήνες, αφού ενημερωθεί ο αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου.

Τι επιδοτεί το πρόγραμμα και πόσο κοστίζει το φωτοβολταϊκό

Επί της ουσίας όποιος ενταχθεί στο πρόγραμμα θα παράγει και θα αποθηκεύει το δικό του ρεύμα και η χρέωση στον λογαριασμό του θα είναι μηδενική για την ενέργεια.

Όσοι εγκαταστήσουν τα δικά τους φωτοβολταϊκά θα πληρώνουν μόνο τα δημοτικά τέλη και μέρος των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.
Για τα νοικοκυριά θα δοθεί επιδότηση έως και το 75% της δαπάνης που θα γίνει για την αγορά του φωτοβολταϊκού ή έως 16.000 ευρώ. Βέβαια για να φτάσει κάποιος το συγκεκριμένο ποσό, θα υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ανάλογα με το εισόδημα, με το εάν κάποιος ανήκει σε μονογονεϊκή οικογένεια, αν είναι πολύτεκνος κλπ.

Οι αγρότες θα λάβουν έως και το 60% της δαπάνης ή έως 10.000 ευρώ.
Πόσο κοστίζει όμως ένα φωτοβολταϊκό για εγκατάσταση; Αν πρόκειται για φωτοβολταϊκό 5 KWp το κόστος με το «κλειδί στο χέρι» υπολογίζεται πως ανέρχεται στα 9.000 ευρώ και αν πρόκειται για 10,8 KWp κοστίζει 18.000 ευρώ.
Η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού σταθμού προς επιδότηση έχει οριστεί πάντως στα 10,8kW. Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh.

Η μπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον μια ώρα την ισχύ του σταθμού ΑΠΕ.
Τα νοικοκυριά θα πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία ενώ στους αγρότες δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία.

Ποια η βασική προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση, για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα- η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι αγρότες μπορούν να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες του παρόντος Προγράμματος είναι οι εξής:
Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων, αντιστροφέα, καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.
Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή Φ/Β.
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια κλπ.)
Αμοιβή για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταικού και μπαταρία) και εργασίες εγκατάστασης αυτού.

Ποιες δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:
είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου,
πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου,
είναι νόμιμες και κανονικές,
διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
τεκμηριώνονται σύμφωνα, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Υπογραμμίζεται ότι:
ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη (εκτός της κατηγορίας Δ),
στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (deminimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης (200.000 €). Απαιτείται από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών.

Εφόσον οι δαπάνες υπερβαίνουν τα μέγιστα ποσά επιχορήγησης, η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή. Τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να έχει συνδεθεί – ενεργοποιηθεί ο σταθμός, πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ