Ανοίγει ο δρόμος για συμψηφισμούς τελωνειακών οφειλών των επιχειρήσεων με επιστροφές ΦΠΑ που τους χρωστά το δημόσιο. Τη διαδικασία που προβλέπει ήδη η νομοθεσία από το 2011 ενεργοποιεί εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.

Η ρύθμιση αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα στις επιχειρήσεις οι οποίες έως τώρα δεν μπορούσαν να συμψηφίσουν τις οφειλές τους κατά τον εκτελωνισμό προϊόντων με ΦΠΑ που τους χρωστά το δημόσιο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε συμψηφισμό υπόκεινται:

  • Οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι.
  • Οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου αναστολή.
  • Οι βεβαιωμένες οφειλές που καταβάλλονται τμηματικά, (βάσει ρύθμισης ή βάσει στοιχείων βεβαίωσης).
  • Οι παραγεγραμμένες οφειλές και για μία τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους.
  • Οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια του συμψηφισμού είναι:
  • Η αμοιβαιότητα των απαιτήσεων (ο οφειλέτης της μίας να είναι δανειστής της άλλης).
  • Η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη.
  • Η χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου να αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή άλλο δημόσιο έγγραφο.
  • Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου να μην έχει κατασχεθεί, εκχωρηθεί ή ήδη πληρωθεί.
  • Ο συμψηφισμός ενεργείται είτε, κατόπιν δήλωσης του οφειλέτη είτε αυτεπάγγελτα.

Σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, η εγκύκλιος προβλέπει ότι «οι υπόχρεοι σε καταβολή τελωνειακής οφειλής κατά τη θέση σε ανάλωση των προϊόντων θα πρέπει να υποβάλλουν στο Τελωνείο αίτημα συμψηφισμού των βεβαιωμένων οφειλών τους με τις απαιτήσεις από τη ΔΟΥ για επιστροφή ΦΠΑ και, παράλληλα, να ενημερώσουν τη ΔΟΥ σχετικά.

Η ΔΟΥ, σε συνεννόηση με το αρμόδιο Τελωνείο στο οποίο πρόκειται να υποβληθεί το παραστατικό, θα προβεί στη μεταφορά του ποσού στο λογαριασμό του Τελωνείου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με εντολή μεταφοράς. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της οφειλής με συμψηφισμό, το Τελωνείο θα πρέπει προηγούμενα να ελέγξει, εάν υφίστανται άλλες οφειλές των υπόχρεων (ληξιπρόθεσμες ή μη), οι οποίες υπόκεινται σε συμψηφισμό και προηγούνται της εξόφλησης των οφειλών που απαιτούνται για τη θέση σε ανάλωση των εμπορευμάτων και, στη συνέχεια, να ζητήσει το συνολικό ποσό, προς πίστωση του λογαριασμού του, από τη ΔΟΥ.

Η ΔΟY, σε κάθε περίπτωση και πριν την απόδοση του σχετικού ποσού, θα πρέπει να εξετάζει, εάν υφίστανται άλλες οφειλές βεβαιωμένες στις ΔΟΥ, για τις οποίες θα προηγηθεί συμψηφισμός/παρακράτηση και, εάν έχει ζητηθεί από άλλα Τελωνεία, η μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας για υφιστάμενες οφειλές, προκειμένου οι οφειλές αυτές να συμψηφιστούν κατά προτεραιότητα»