Τι πρέπει να γνωρίζετε για το μέσω της εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών, αλλά και υποδομών υποδοχής «έξυπνων» μετρητών έρχεται από τις αρχές του 2023 και θα αφορά μονοκατοικίες, αλλά και πολυκατοικίες.

Πιο αναλυτικά, το Πρόγραμμα «Ετοιμότητα για ’Εξυπνα Κτίρια» θεσπίζεται από Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης () με τροπολογία που κατατεθηκε στη Βουλή και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0., ενώ θα υλοποιηθεί όπως και προηγούμενα έργα από τον εκτελεστικό «βραχίονα» του υπουργείου, την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΘΝΟΣ, ο συνολικός προυπολογισμός του προγράμματος θα, οι οποίες θα διατίθενται στους δικαιούχους για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών, προκειμένου τα κτίρια να καταστούν «έξυπνα».

Το πρόγραμμα θα αφορά την εγκατάσταση οπτικής ίνας και του συνοδού εξοπλισμού της στα κτίρια με στόχο τις υπερυψηλές ταχύτητες ευρυζωνικής υπηρεσίας, καθώς και την εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών διασύνδεσης και καλωδιώσεων, που θα διασφαλίζουν «έξυπνη ετοιμότητα» υφιστάμενων κτιρίων ώστε να μπορούν να δεχτούν το σύνολο των έξυπνων μετρητών των υπηρεσιών κοινης ωφέλειας (ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ύδρευσης).

Επιλέξιμα θα είναι όλα τα κτίρια των περιοχών παρέμβασης, τα οποία θα εκπροσωπούνται από τους διαχειριστές τους, δηλαδή είτε τους ιδιοκτήτες εάν πρόκειται για μονοκατοικίες είτε τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών αν πρόκειται για πολυκατοικίες. Στην περίπτωση των πολυκατοικιών, πάντως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στο πρόγραμμα δε θα μπορεί να συμμετάσχει μόνο ένα διαμέρισμα.

Ως περιοχές παρέμβασης, λογίζονται εκείνες που περιλαμβάνουν όλα τα κτίρια από τα οποία διέρχεται ή πρόκειται να διέρχεται έως το 2026 δίκτυο που αναπτύσσεται μέσω ιδιωτικών ή δημόσιων επενδύσεων και δύναται να παρέχει ευρυζωνικές υπηρεσίες άμεσα αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps καθώς και οποιοδήποτε άλλο κτίριο βρίσκεται σε απόσταση έως 1 χιλιομέτρου από τα συγκεκριμένα κτίρια.

Ολοι οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους διάστημα έξι μηνών προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες εργασίες από την ημερομηνία έκδοσης του κουπονιού.

Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται του προγράμματος τα κτίρια ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης.

Οι διαχειριστές θα καλούνται να επιλέξουν εγκαταστάτη που θα αναλάβει την υλοποίηση των εργασιών μέσα από Μητρώο Εγκαταστατών που θα συσταθεί γι΄αυτό το σκοπό και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως και τον Ιανουάριο του 2023. Οι επιλεχθέντες εγκαταστάτες θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης για λογαριασμό των δικαιούχων της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, που θα αναπτύξει και θα λετουργει η ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Κάθε εγκαταστάτης, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπικούς κωδικούς του και τα διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, θα εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα αιτείται την έκδοση επιταγής για λογαριασμό των δικαιούχων, που τον έχουν εξουσιοδοτήσει. Η ΚτΠ θα διενεργεί έλεγχο τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα και αφού επιβεβαιώσει την επιλεξιμότητα των τελικών δικαιούχων, αυτοί θα λαμβάνουν την επιχορήγηση.

Το ύψος του κάθε voucher, αλλά και όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα αρμόδια για υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση, λειτουργία και εκτέλεση του προγράμματος.
Χρηματοδότηση και για την αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

Παράλληλα με άλλο άρθρο της ίδιας τροπολογίας, θεσπίζονται χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων, αλλά και συμπληρωματικές, και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης για την αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων.

Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν ο προϋπολογισμός του σχετικού προγράμματος, οι επιλέξιμες κατηγορίες κτιρίων και οι επιλέξιμες κτιριακές παρεμβάσεις, το ύψος της χρηματοδότησης, τα κριτήρια επιλογής των έργων για καθεμία, οι ωφελούμενοι από πρόγραμμα, ο τρόπος πληροφόρησης του κοινού, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σή αυτό, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προθεσμία υποβολής τους, η διαδικασία παραλαβής, ελέγχου, αξιολόγησης και έγκρισης των αιτήσεων, η διαδικασία παρακολούθησης υλοποίησης των μέρους έργων που έχουν εγκριθεί και πιστοποίησης των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί, ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις αυτών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και οι συνέπειες τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων του προγράμματος.

Επίσης διευρύνονται ακόμα περισσότερο οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ως φορέα υλοποίησης προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς στο εξής εκτός της ανάθεσης δράσεων που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας του οικιακού κτιριακού τομέα, θα αναλαμβάνουν και δράσεις αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης και αναβάθμισης των κατοικιών.