ΑΣΕΠ – Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου – Αφορούν .

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της θα γίνουν προσλήψεις μόνιμων θέσεων έργασίας στις ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Ο νέος διαγωνισμός, με αριθμό 1/2022, κάνει αποδεκτούς 44 διαφορετικούς τίτλους σπουδών για την πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., σύμφωνα με τον ν. 4918/2022 (Α’ 68).

Πώς θα κάνετε αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ () καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά κλάδο/ ειδικότητα κύρια προσόντα, να συμπληρώσουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και να την καταθέσουν μαζί με βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: «Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., Πανεπιστημίου 57 Τ.Κ. 10564 Αθήνα» απευθύνοντάς την στη Γραμματεία από τις 10:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.

Σημειώνεται πως ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.