: Μέσα από την Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, , θα μπορούν οι ωφελούμενοι να υποβάλουν προκειμένου να προχωρήσουν σε επιδότηση .

: Δείτε αναλυτικά όλη τη διαδικασία – Ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις μέσα από το υποβάλλονται για την – αποπληρωμή και αφορούν στην κύρια κατοικία για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού.

Με την επιτυχή εισαγωγή στο Σύστημα, αυτό εμφανίζει σχετική ένδειξη για την εισαγωγή των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Το Σύστημα ελέγχει:

α) αν ο αιτών είναι Φυσικό Πρόσωπο,
β) αν ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος και
γ) αν ο αιτών έχει αποβιώσει.

Σε περίπτωση που δεν είναι φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εμφανίζεται το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε Φυσικό Πρόσωπο. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης». Αν είναι απενεργοποιημένος ΑΦΜ εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ είναι απενεργοποιημένος. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης». Αν έχει αποβιώσει εμφανίζει το μήνυμα «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φορολογικής Διοίκησης ο ΑΦΜ ανήκει σε αποθανόντα. Δεν μπορείτε να συνεχίσετε τη συμπλήρωση της αίτησης». Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Σημειώνεται ότι το Σύστημα διενεργεί αυτοματοποιημένο έλεγχο που αφορά τη λήψη συνεισφοράς του Δημοσίου από τον αιτούντα στο πλαίσιο του ν. 4605/2019 (Α’ 52).

Σε περίπτωση που ο αιτών λαμβάνει συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4605/2019, εμφανίζεται το μήνυμα «Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε ότι λαμβάνετε ήδη συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του ν. 4605/2019, και ως εκ τούτου δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στον ν. 4714/2020» και η διαδικασία ολοκληρώνεται.

Το Σύστημα ελέγχει:

α) αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.
β) αν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.

Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, για την οποία εκκρεμεί η εισαγωγή στοιχείων, το Σύστημα δεν επιτρέπει τη δημιουργία νέας αίτησης και επιτρέπει στον χρήστη την επεξεργασία της προσωρινά αποθηκευμένης.
Σε περίπτωση που υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής που είναι ενεργή, το Σύστημα επιτρέπει στον χρήστη την επισκόπηση της .

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής που έχει ακυρωθεί, δημιουργείται αυτόματα νέα αίτηση από το Σύστημα και αποδίδεται αυτοματοποιημένα μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης στην αίτηση, ο οποίος εμφανίζεται προ-συμπληρωμένος σε κάθε στάδιο της αίτησης. Επιπλέον, συμπληρώνεται αυτοματοποιημένα το πεδίο «Ημερομηνία Δημιουργίας Αίτησης», «Ημερομηνία Έναρξης Σταδίου» και «Εκτιμώμενη Ημερομηνία Λήξης Σταδίου».

Ο αιτών επιβεβαιώνει ότι ενημερώθηκε και ότι συναινεί για τα παρακάτω:

«Για την υπαγωγή στη διαδικασία επιδότησης οφειλών σύμφωνα με το ν. 4714/2020, θα λάβει χώρα αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων μου, από τις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης και των χρηματοδοτικών φορέων στο πλαίσιο της παρεχομένης άδειάς μου για την επεξεργασία και κοινοποίηση των δεδομένων μου, την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) που συνεπάγεται η κατάθεση της αίτησης, όπως ρητώς αναφέρεται στο άρθρου 75 παρ. 6 του ν. 4714/2020 όπως ισχύει. Με την παρούσα αίτησή μου παρέχω άδεια στους χρηματοδοτικούς φορείς και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων μου, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων για τους σκοπούς της συνολικής διαδικασίας επιδότησης των οφειλών μου».
Σε περίπτωση μη συναίνεσης από τον αιτούντα η διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Το Σύστημα ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – ΑΑΔΕ

Τα στοιχεία αυτά είναι:
α) Βασικά στοιχεία του αιτούντα (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο και ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα).
β) Βασικά στοιχεία συζύγου (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο/Πατρώνυμο) και εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ).

Το στοιχεία αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών απεικονίζονται στην Καρτέλα «Βασικά Στοιχεία» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται για καθένα από τα μέλη της οικογένειας τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. AMKA.
3. Όνομα.
4. Επώνυμο.
5. Πατρώνυμο.
6. ΚΑΔ εάν ασκεί επιτήδευμα.
7. Ένδειξη για άρση απορρήτου («Ναι»/«Όχι»).
8. Ένδειξη πληττόμενου από κορωνοϊό («Ναι»/«Όχι»).

Το πεδίο 7 συμπληρώνεται αυτόματα από το Σύστημα, κατόπιν δήλωσης άρσης απορρήτου από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας. Το πεδίο 8 συμπληρώνεται επίσης αυτόματα από το Σύστημα, βάσει των ελέγχων του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας, κατόπιν συναίνεσης από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας για την άντληση των στοιχείων που αφορούν τον χαρακτηρισμό του ως πληττόμενου. Σημειώνεται ότι τα πλήρη στοιχεία της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία» που αφορούν στον/ στην σύζυγο ή/και στα εξαρτώμενα μέλη, προστίθενται μετά την άρση του απορρήτου από το εκάστοτε μέλος της οικογένειας και την άντληση των στοιχείων, σε επόμενο στάδιο.

Το Σύστημα ανακτά από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – (ΑΑΔΕ):

α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους και
γ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους.

Τα στοιχεία α, β και γ αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.

Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:

1. ΑΦΜ
2. Φορολογικό Έτος
3. ΑΤΑΚ.
4. Διεύθυνση ακινήτου.
4.1. Νομός.
4.2. Περιοχή.
4.3. Διεύθυνση
4.4. ΤΚ.
4.5. Χώρα.
5. Ένδειξη ΑΠΑΑ.
6. Κατηγορία ακινήτου.
7. Όροφος.
8. Κτίσμα.
8.1. Επιφάνεια.
8.1.1. Κύριοι χώροι.
8.1.2. Βοηθητικοί χώροι.
8.2. Είδος δικαιώματος.
8.3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.
8.4. Έτος γέννησης επικαρπωτή.
9. Οικόπεδο.
9.1. Επιφάνεια.
9.2. Επιφάνεια κτίσματος.
9.3. Είδος δικαιώματος.
9.4. Ποσοστό συνιδιοκτησίας.
9.5. Έτος γέννησης επικαρπωτή.
10. Φορολογητέα αξία.
11. Αξία ακινήτου.
12. Δήλωση κύριας κατοικίας («Ναι»/«Όχι»).

Τα στοιχεία 1 έως 10 της Καρτέλας «Ακίνητη Περιουσία» ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης – ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα από τη Δήλωση ΕΝΦΙΑ – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του ν. 4223/2013 και αφορούν στα ακίνητα του πίνακα «Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων». Το στοιχείο 11 υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα και το στοιχείο 12 δηλώνεται από τον χρήστη.

Τα στοιχεία εισοδήματος του αιτούντα απεικονίζονται στην Καρτέλα «Εισόδημα» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:
1. ΑΦΜ.
2. Μέλος οικογένειας.
3. Φορολογικό έτος.
4. Ετήσιο καθαρό εισόδημα.

Εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και αφορούν τα στοιχεία του αιτούντα περιέχουν σφάλματα, τότε ο αιτών έχει τη δυνατότητα να τα τροποποιήσει μέσω των δηλώσεων της ΑΑΔΕ και στη συνέχεια, να γίνει εκ νέου η άντληση των στοιχείων του.

Ο αιτών, εκτός από τα στοιχεία που ανακτώνται από τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, καταχωρίζει υποχρεωτικά στο Σύστημα:
1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του:

α) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β) Τηλέφωνο.
2. Δηλώνει τον/ την σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη που δεν είναι υπόχρεα υποβολής δήλωσης Ε1, εφόσον υπάρχει τέτοια περίπτωση.
3. Τα στοιχεία εξαρτώμενων μελών (ΑΦΜ εφόσον υπάρχει ή ΑΜΚΑ σε αντίθετη περίπτωση) που δεν έχουν δηλωθεί στο Ε1.

Επιπρόσθετα, ο αιτών συμπληρώνει τα στοιχεία τυχόν πληρεξούσιου συμβούλου που έχει συμπράξει κατά την υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία πληρεξούσιου συμβούλου απεικονίζονται στην ενότητα «Πληρεξούσιος Σύμβουλος» της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:

1. ΑΦΜ.
2. Όνομα.
3. Επώνυμο.
4. Πατρώνυμο.
5. ΙΒΑΝ Λογαριασμού.
6. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7. Τηλέφωνο.

Ο αιτών δηλώνει στην ενότητα «Κύρια Κατοικία» της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία», την κύρια κατοικία του, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο του ακινήτου (μονοκατοικία ή διαμέρισμα) που αποτελεί την κύρια κατοικία του από τη λίστα ακινήτων που αντλήθηκαν και τηρούνται στην Καρτέλα «Ακίνητη Περιουσία».

Ο αιτών καταχωρίζει στην ενότητα «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού» της Καρτέλας «Βασικά Στοιχεία» του Συστήματος, τυχόν καταθέσεις και επενδυτικά προϊόντα που βρίσκονται στην αλλοδαπή για τον ίδιο, τον/την σύζυγο ή/και τα εξαρτώμενα μέλη. Τα στοιχεία καταθέσεων και επενδυτικών προϊόντων απεικονίζονται στην Καρτέλα «Καταθέσεις και Επενδυτικά Προϊόντα Εξωτερικού» που καταρτίζει το Σύστημα, στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω πεδία:

1. ΑΦΜ.
2. Μέλος Οικογένειας
3. Τύπος χρηματοπιστωτικού προϊόντος.
4. Είδος κατάθεσης (εφόσον αφορά σε κατάθεση).
5. Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
6. Κωδικός αριθμός.
7. Αξία χρηματοοικονομικού προϊόντος.
8. Νόμισμα.
9. Ημερομηνία Αποτίμησης.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ