Διαβάστε τι ορίζει η εγκύκλιος – Οδηγίες σε υποψήφιους, εκπαιδευτικούς και μαθητές για την έναρξη των μαθημάτων

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.):
Α1. Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021:  Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των  υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας:

Η κάθε Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης εισέρχεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (),  και εξάγει σε αρχείο/αρχεία τις αιτήσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι
θα πρέπει να εμφανίζονται στα αρχεία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους τελικούς  αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α ́ του ΑΣΕΠ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και  ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.. Οι Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων  διδασκόντων των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης συντάσσονται σύμφωνα με τα, κατά τα  ανωτέρω, εξαχθέντα αρχεία.

Στη συνέχεια, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν τους  εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία με βάση τη σειρά κατάταξής  τους στους πίνακες σύμφωνα με την παράγραφο 17 της με αρ. πρωτ. 126316/Δ2/06-10-2021  Υ.Α. (Β ́ 4710) και με βάση τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  όπως αυτές καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ_ΕΚΠ_ΕΝ_Δ_2021_22 σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία  των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά η εγκύκλιος