: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για τους δικαιούχους του συμπληρωματικού προσωρινού πίνακα της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος»


Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ένταξης για τους δικαιούχους του συμπληρωματικού προσωρινού πίνακα της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», για την πρώτη περίοδο υποβολών.

Η σχετική απόφαση, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα για το , του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αφορά στην παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης του Παραρτήματος IV της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης.

Ειδικότερα:

Για την κατηγορία δικαιούχων Α έως την Τετάρτη, 07/08/2019 και

Για την κατηγορία δικαιούχων Β έως την Τετάρτη, 31/07/2019.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον αρμόδιο φορέα (ΕΦΕΠΑΕ) και κατόπιν εισήγησης της επιτροπής αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση, θα εκδίδεται άμεσα η σχετική απόφαση ένταξής τους στη δράση.

Τελευταίες ειδήσεις για