Όλες οι πληροφορίες για το που αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε στο iPaidia.gr.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους κλάδου εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού .

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μέρος προσπάθειας για την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης και σχετίζεται με τους ακόλουθους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον που ορίζονται σε ευρωπαϊκό κανονισμό:

περιορισμός της κλιματικής αλλαγής
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία

 

Προϋπολογισμός προγράμματος Συνολικός: €200 εκατ.

Εμπόριο και υπηρεσίες: €100 εκατ. Τουρισμός: €100 εκατ.

Οι κλάδοι που μπορούν να επωφεληθούν

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε €200 εκατ. και θα κατανέμεται διακριτά σε:

€100 εκατ. για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών
€100 εκατ. για τον κλάδο Τουρισμού

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η κατανομή των πόρων θα γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Στο πλαίσιο του προγράμματος:

Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών, ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως €100 χιλ.
Για τον κλάδο του Τουρισμού, ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €50 χιλ. έως και €500 χιλ. Η δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό κλίνες

Δυνητικοί δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ως εξής:

Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα €50 εκατ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα €43 εκατ.
Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα €10 εκατ.
Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα €2 εκατ.