Ο Διοικητής τη , υπέγραψε απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον του φυσικού αερίου.

Ποιοί απαλλάσσονται

Σύμφωνα με το Newsbomb, με την ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς του , το ολλανδικό TTF (Title Transfer Facility), να κινείται σταθερά  πάνω από τα 70 ευρώ η μεγαβατώρα (MWh), η απόφαση ξεκαθαρίζει το ποιοι θα ευνοηθούν από την απαλλαγή από τον ΕΦΚ και πως πρέπει να ελεγχθούν.

Οι διατάξεις της απόφασης Πιτσιλή αφορούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή , καθώς και τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου που απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την υποβολή δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και για την επιβολή των οφειλόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων που τελούν σε απαλλαγή σε περίπτωση μη κανονικής χρήσης.

Με την απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον ΕΦΚ του που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από αυτούς.

Ακόμη, καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού των απαλλασσόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου στην περίπτωση που υπάρχουν κοινοί μετρητές φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για άλλες χρήσεις (καθώς και στην περίπτωση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας).

Παράλληλα, ξεκαθαρίζονται οι υποχρεώσεις των διανομέων –αναδιανομέων που υποβάλλουν την συγκεντρωτική Δήλωση ΕΦΚ με απαλλαγή από τον ΕΦΚ καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από την αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνειακών Ελέγχων στο πλαίσιο της εν λόγω απαλλαγής.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι, διενεργείται ετήσιος τακτικός έλεγχος, σε ποσοστό τουλάχιστον 35% με σκοπό εντός τριετίας να ελεγχθεί το σύνολο, των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων. Προκειμένου για τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία αναφορικά με τις ποσότητες φυσικού αερίου που απαλλάσσονται.