Το Δίκτυο «Ευρυδίκη» δημιουργήθηκε το 1980 με σκοπό την παροχή πληροφόρησης βάσει αναλύσεων επί των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών. Αποτελείται από 40 εθνικές μονάδες 36 κρατών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση (τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία).
Το Δίκτυο συντονίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA), με έδρα τις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες που παρέχει υποβοηθούν το έργο των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπευθύνων για τη χάραξη των εκάστοτε εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, ενώ υποστηρίζουν την έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. Το έργο του Δικτύου είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι έντυπες και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις επικεντρώνονται στη συγκριτική περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη (από την Προσχολική Αγωγή έως την Ανώτατη Εκπαίδευση), συμπεριλαμβανομένης και της Δια Βίου Μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/ Με σκοπό τη διάδοση των δράσεων του Δικτύου, σας αποστέλλουμε την ακόλουθη μελέτη στην αγγλική γλώσσα: “Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulations and Statistics” (2011).
Η μελέτη εστιάζει στη συγκριτική ανάλυση της πρακτικής επανάληψης τάξης, όπως αυτή εφαρμόζεται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, υπό το πρίσμα διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων και μεθόδων.
Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε κατ’ εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλύπτει 31 χώρες (όλες τις χώρες της Ε.Ε., Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία). Μεταξύ των κυριότερων ευρημάτων, αναφέρονται τα κάτωθι: 
Οι μαθητές συνήθως χρειάζεται να επαναλάβουν την τάξη, σε χώρες όπου η βασική προϋπόθεση εισαγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί το επίπεδο ωριμότητας και ανάπτυξης του παιδιού
• Η έλλειψη επαρκούς προόδου είναι η πιο συχνά αναφερόμενη αιτία στους κανονισμούς σε σχέση με τη λήψη απόφασης για επανάληψη τάξης
• Στις περισσότερες χώρες, βαρύνουσα σημασία στη διαδικασία λήψης απόφασης έχει περισσότερο η γνώμη των εκπαιδευτικών. Η γνώμη των γονιών παίζει δευτερεύοντα ρόλο
• Παρά την ύπαρξη παρεμφερών νομοθετικών ρυθμίσεων, τα ποσοστά επανάληψης της τάξης ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Σε χώρες με υψηλά ποσοστά, η άποψη ότι η επανάληψη της τάξης είναι ευεργετική για τους μαθητές εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική έκδοση της μελέτης είναι διαθέσιμη στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_reports_en.php