: Εισιτήρια θεάτρου και κινηματογράφου – Εδώ η αίτηση στο –  Δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και κινηματογράφους προσφέρει το πρόγραμμα Πολιτισμού και Θεάματος της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2023-2024.

Αναλυτικότερα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα  έχει σκοπό την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των οικογενειών αυτού μέσω της παρακολούθησης θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών ταινιών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χορήγηση επιταγών θεάματος στους δικαιούχους – ωφελούμενους που επιλέγονται κατόπιν της διαδικασίας βάσει του άρθρου 8 της παρούσας και έως 30/09/2024.

Κατά αυτόν τον τρόπο οι δικαιούχοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν την θεατρική παράσταση ή κάποια ταινία που θα επιθυμούν από το .

Όταν ανοίξουν οι αιτήσεις θα γίνονται στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr

ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούνται δωρεάν εισιτήρια θεάτρου

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Ασφαλισμένοι λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον e-ΕΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01/01/2022 έως την προηγούμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Όσον αφορά τις δύο πρώτες κατηγορίες και για τους ανέργους μέχρι 12 μήνες, το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το 2022 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ. Για τους ανέργους πάνω από 12 μήνες, το εισοδηματι9κό όριο καθορίζεται από την υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος της παρούσας ορίζονται:

Τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας πέντε ετών και άνω, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2023.

Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την επομένη της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων του άρθρου 8 της παρούσας και έως την 30.09.2024.

Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων του προγράμματος εξαρτάται από τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων ανά πάροχο μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και με βάση υπολογισμού ανά άτομο τη μέγιστη τιμή οικονομικής αξίας της επιταγής της παρ. 2 του άρθρου 4.

Τα ποσά της επιταγής θεάματος

Το ύψος της οικονομικής επιδότησης που θα λάβει ο κάθε δικαιούχους και ο κάθε ωφελούμενος είναι:

Για τις θεατρικές παραστάσεις σε 15 ευρώ για τις κεντρικές σκηνές και 12 ευρώ για τις παιδικές σκηνές
Για κινηματογραφικές προβολές σε 6 ευρώ για γενική είσοδο ενώ για παιδικές ταινίες στα 5 ευρώ.
Για κινηματογραφικές προβολές τρισδιάστατων ταινιών σε 10 ευρώ για γενική είσοδο ενώ για παιδικές ταινίες 9 ευρώ.

Οι δικαιούχοι που θα θέλουν να κάνουν , θα μπορούν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.