: Υπενθυμίζουμε ότι τρέχουν οι αιτήσεις της προκήρυξης 1Κ/2022 του για τις μόνιμες στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Η συγκεκριμένη προκήρυξη  αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 15 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία για την προκήρυξη 1Κ/2022 λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη 1Κ/2022 του είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – 12 θέσεις

ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωλόγων),
ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Δασολόγων),
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλειολόγων),
ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών) και
ΠΕ Περιβάλλοντος (ειδ. Χημικών).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 3 θέσεις

ΤΕ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,
ΤΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών) και
ΤΕ Πληροφορικής.