: Οι αιτήσεις της προκήρυξης 1Κ/2022 του για τις μόνιμες στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) ήδη τρέχουν.

Θα καλυφθούν 15 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) .

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία για την προκήρυξη 1Κ/2022 λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη 1Κ/2022 του είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – 12 θέσεις

ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Γεωλόγων),
ΠΕ Γεωτεχνικών (ειδ. Δασολόγων),
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλειολόγων),
ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών) και
ΠΕ Περιβάλλοντος (ειδ. Χημικών).

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 3 θέσεις

ΤΕ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος,
ΤΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών) και
ΤΕ Πληροφορικής.