ΟΛΑ όσα πρέπει να ξέρετε για τις . Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη δώδεκα ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS-332 και BK-117 για το χειρισμό των ελικοπτέρων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος (Υ.Ε.Μ.Π.Σ.).

Σύμφωνα με το workenter, η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων ορίζεται τουλάχιστον σε 12 μήνες και μπορεί να παραταθεί 4, κατ’ ανώτατο όριο, φορές χωρίς, όμως, να υπερβεί τους 60 μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης.

Το προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα γενικά προσόντα:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες Κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Να έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού (ήτοι γεννηθέντες μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2001) και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού (ήτοι γεννηθέντες από την 1η Ιανουαρίου του έτους 1960 και μεταγενέστερα)

Κατά περίπτωση, να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου, ή γενικά για λόγους υγείας
Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία

Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, χρήσης πλαστού εγγράφου, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης να μην τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης κατά την ημερομηνία πρόσληψης. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης δεν έχουν απαλλαγεί αμετακλήτως με αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Τα κωλύματα κατάταξης ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό, έως και τη λήξη ισχύος των πινάκων κατάταξης

Να μην έχουν στερηθεί, οποτεδήποτε, των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για πρόσληψη, εφόσον δεν εκδοθεί το κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος διάταγμα, που αίρει το σχετικό κώλυμα

Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), ούτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική)
Να μην εκκρεμεί αποδεδειγμένα σε βάρος τους διαδικασία διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή συμβάντος υπό την έννοια του ν. 2912/2001 (Α΄ 94) και να μην έχουν καταδικαστεί ή κριθεί υπαίτιοι σε οποιοδήποτε ζήτημα συνδεδεμένο με την ασφάλεια πτήσεων την τελευταία πενταετία

Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εκτός αν η απαλλαγή έχει χορηγηθεί για λόγους υγείας

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικώς και αποκλειστικά με συστημένη αλληλογραφία, έως και τη Μ. Πέμπτη 13 Απριλίου 2023, στην αρμόδια Επιτροπή Επιλογής, ως ακολούθως: Επιτροπή Επιλογής Διαγωνισμού πρόσληψης δώδεκα (12) ιδιωτών χειριστών στα Ε/Π τύπου AS-332 και BK – 117 με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Πυροσβεστικό Σώμα έτους 2023, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Λεωφόρος Κηφισίας 37-39 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15123 E-mail: [email protected].

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ