για μόνιμες προσλήψεις στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της προκήρυξης 5Ε/2020.

Ειδικότερα, πρόκειται για την πλήρωση τριών θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην ΕΛΣΤΑΤ.

:

Δύο θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Εθνικοί Λογαριασμοί – Οικονομικές Στατιστικές Στατιστικές Εμπορίου και Υπηρεσιών»
Μία θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική Μεθοδολογία».

Υπενθυμίζεται ότι η προκήρυξη 5Ε/2020 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πλήρωση έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.) και την πλήρωση έξι θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΑΧ).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στους πίνακες δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθόντων (αποκλειομένων), καθώς και στους πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι πίνακες προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ.