: Εκδόθηκαν από το (asep.gr) τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης (ΦΕΚ 11/21.11.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:


Εννέα (9) στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικοί με εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού ή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο» – κωδικός θέσης: 10001.

Έχουν αναρτηθεί ο πίνακας προσληπτέων καθώς και ο πίνακας αναπληρωματικών υποψηφίων.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Όλοι οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων (προσληπτέων, αναπληρωματικών και αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του , (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/13.7.2010) μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα εδώ

ΑΣΕΠ 3Κ/2018: Σε αριθμό-ρεκόρ οι ενστάσεις

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 1Κ/2018