: Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας 83 και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ο οργανισμός.

Η

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα δύο (62) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δέκα τέσσερις (14) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ),ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ),, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), επτά (7) θέσεις.
Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων α υτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. 410)

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν με την υποστήριξη οργανικών μονάδων με θέματα διδακτικού και εκπαιδευτικού εν γένει προσωπικού, διοικητικού προσωπικού και οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης των δομών του Ιδρύματος, υποστήριξη πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης αρχείου, καθώς και θεμάτων
προγραμματισμού και προϋπολογισμού.

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. 411)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα μεριμνά για την υποστήριξη της μισθοδοσίας του πάσης φύσεως Προσωπικού του Ιδρύματος.

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) (κωδ. 438)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα αναλαμβάνει τις διαδικασίες των απαιτούμενων δράσεων για τη μελέτη,
δημοπράτηση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

746 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 26/11.05.2021

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) (κωδ. 605)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα αναλαμβάνει την επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων εντός και εκτός κτιρίων, συμμετοχή στην οργάνωση και συντονισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
καθώς και των εξωτερικών συνεργείων της ειδικότητάς του.

2. ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κωδ. 422)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα λειτουργεί στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας και θα διεκπεραιώνει
στην οργανική μονάδα στην οποία υπηρετεί, μέρος ή σύνολο διοικητικών εργασιών υπό την καθοδήγηση του
προϊσταμένου του με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας. Θα Συλλέγει, θα αναλύει
και θα συνθέτει τα αναγκαία στοιχεία και δεδομένα για την άσκηση της εκάστοτε δημόσιας πολιτικής και θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων για οργανωτικά, λειτουργικά και επιχειρησιακά ζητήματα.

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ (κωδ. 506)

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα μεριμνά για την κατάρτιση, την έγκριση, την παρακολούθηση, την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, τη σύνταξη του ισολογισμού και του απολογισμού, την εκκαθάριση
αποδοχών, λοιπών απολαβών και γενικά αποζημιώσεων του προσωπικού, τη χρέωση των δαπανών νοσηλείας και
την εν γένει λογιστική παρακολούθηση της μερίδας των νοσηλευομένων καθώς και την τήρηση των αναγκαίων
βιβλίων και στοιχείων.

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (κωδ. 511)

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα παρέχουν γενική και εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα σε ασθενείς με
ψυχιατρικές διαταραχές, σε τακτικά και επείγοντα ψυχιατρικά και νευρολογικά περιστατικά.

ΑΣΕΠ: 2.044 προσλήψεις -Ποιούς αφορά

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ θέσεις εργασίας- Δείτε που

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για ΝΕΕΣ προσλήψεις σε Υπουργείο