: Προκήρυξη έβγαλε ο οργανισμός για 39 νέες θέσεις εργασίας στην ΕΥΑΘ. Δείτε παρακάτω αναλυτικά ποιούς αφορά η προκήρυξη και ποιά τα απαραίτητα προσόντα.

: Αναλυτικά οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που αφορά η για τις προσλήψεις στην ΕΥΑΘ είναι οι παρακάτω:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 άτομα
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 13 άτομα

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ TΕ 11

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 8
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 4
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 26

Για τις ειδικότητες ΔΕ Υδραυλικού, ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, ΔΕ τεχνικού – τομέα Μηχανολογικού, ΔΕ τεχνικού – τομέα Ηλεκτρολογικού, καθορίζεται ως ανώτατο όριο πρόσληψης το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο ) ηλικιακό έτος, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/53/33414 (ΦΕΚ 397/Β/13-2-2017) απόφαση Υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.

Ως προς τον καθορισμό των απαιτούμενων πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων (εξειδικευμένη προβλεπόμενη εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σύμφωνα με τον ΚΕΛ ΕΥΑΘ ΑΕ, απαιτούμενοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών κλπ) εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να προβεί στην σύνταξη του κειμένου
σχεδίου της προκήρυξης με την προϋπόθεση της τελικής έγκρισής του από το ΔΣ πριν την αποστολή δημοσίευσης στο ΑΣΕΠ.

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για ΝΕΕΣ προσλήψεις σε Υπουργείο

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ προσλήψεις στο Δημόσιο

ΑΣΕΠ: ΝΕΕΣ προκηρύξεις για 259 θέσεις εργασίας