: Ποιά δικαιολογητικά  πρέπει να στείλουν οι δικαιούχοι  – Όλες οι  θέσεις που είναι διαθέσιμες προς αίτηση μέσω . Δείτε στο

Θα γίνουν 521 κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής σε φορείς του υπουργείου Υγείας, χωρίς νέα προκήρυξη από επιλαχόντες της Προκήρυξης 2Κ/2019 με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην Προκήρυξη.

Προκειμένου να καταρτισθούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης, το καλεί τους υποψηφίους του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής οι οποίοι έπονται στους πίνακες κατάταξης των ήδη διατεθέντων προς διορισμό, με βάση τη συνολική τους βαθμολογία και σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο , σε φάκελο μεγέθους Α4, ή σε ειδικό φάκελο POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΑΣΕΠ προσλήψεις στο Δημόσιο: Τέρμα η εργασιακή εμπειρία και τα ακαδημαϊκά κριτήρια

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία.

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής.

3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στην παρούσα πίνακα και δεν αποστείλουν στο την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης υπογεγραμμένη, καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του .

9 γυμναστές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη εννιά (9) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Αθληση για Ολους» περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, Πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη, Φλώρινα Τ.Κ. 53100, υπόψη κ. Κεσίδου Αφροδίτης, τηλ. επικοινωνίας: 23850-44555.

Οδηγός στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) οδηγού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22300 Λεωνίδιο Ν. Αρκαδίας, υπόψιν κας Αλεξάνδρας Καμβύση (τηλ. επικοινωνίας: 27573-60223).

9 θέσεις στη ΔΕΥΑ Τρικάλων

Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης-Αποχέτευσης Τρικάλων (ΔΕΥΑ Τρικάλων), που εδρεύει στον Δήμο Τρικκαίων Ν. Τρικάλων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων -Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, 1 ΠΕ Χημικών, 4 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανήματων Εργων (αποφρακτικού), 1 ΔΕ Χειριστών μηχανήματων Εργων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ Τρικάλων), του Δήμου Τρικκαίων, Ασκληπιού 35, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα (τηλ. επικοινωνίας: 2431076711-12-13).

8 εποχικοί στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, 1 ΠΕ Περιβάλλοντος, 1 ΠΕ Κτηνιάτρων, 2 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 1 ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, 1 ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης ΓE (CE) και Δ΄ (D) κατηγορίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] ή [email protected]. gov.gr είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, 28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 601 32, Κατερίνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστήριξης υπόψη κ. Β. Κουτλουμπάση (τηλέφωνo επικοινωνίας: 2351 351240,248).

10 φύλακες στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 18 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, Θεσσαλονίκης 151, Τ.Κ. 17610, Καλλιθέα, Αττική, Τμήμα Προσωπικού, τηλ. επικοινωνίας: 2104857704.

21 τεχνίτες και μηχανικοί στον ΔΕΔΔΗΕ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Σάμου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως εξής: 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 2 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει αύριο 30/12/2020. Τηλ. επικοινωνίας: 22730-27777. Στον ΔΕΔΔΗΕ Κέρκυρας θα προσληφθούν 3 άτομα ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει αύριο 30/11/2020. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για την περιοχή της Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων ως εξής: 1 ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) και 6 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει λήγει στις 31/12/2020. Τηλ. επικοινωνίας: 22710-44370, 22710-44368. Τέλος, ο ΔΕΔΔΗΕ Αλιβερίου ενισχύεται με 4 άτομα ως εξής: 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων και 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 1/2020 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, Ν. Κουβαρά 8-10, Τ.Κ. 34500-Αλιβέρι, απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κυρίας Μελάνη Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 22230-24977) είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας»  του Ελεύθερου Τύπου