– Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύτηκε , που αφορά 29 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Έγγειες Βελτιώσεις.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δεκατέσσερις (14) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΟΙ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ), ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ), ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧ ΑΝΙΚΩΝ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ και
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εννέα (9) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: TΕ ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΗΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ), ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ , ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ /ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, TΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ και ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΤΕΧΝΙΤΩΝ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
και ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΣΚΑΦΕΑΣ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Αυγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.