Διαδικασία επιλογής προσωπικού από τον με πανελλήνιο γραπτό . Ποιά η διαδικασία για τους υποψήφιους.

Τι αναφέρει η απόφαση

Η διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό διεξάγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ΜΕΡΟΣ Β’ του ν. 4765/2021 (άρθρα 8-27), όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.

Αιτήσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στο . μέσω του διαδικτυακού του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4765/2021.

2. Η ηλεκτρονική μορφή των αιτήσεων καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. ανάλογα με την κατηγορία των προς πλήρωση θέσεων (Ε.Ε.Π., Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.).

3. Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη, αφού εισέλθει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π., συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού.

4. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορείνα είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης
αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές
καθορίζονται κάθε φορά από το

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση τον χρόνο της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός
εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής

Άρθρο 16

Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων της περ. α’, της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021, αλλά και εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, καθορίζεται για κάθε διαγωνισμό στην οικεία προκήρυξη του . αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, οι ανάγκες που οι θέσεις αυτές καλύπτουν και τα τυχόν προβλεπόμενα στους Οργανισμούς ή Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Επίσης, όταν ο διαγωνισμός διεξάγεται κατά στάδια ορίζεται με την προκήρυξη η εξεταστέα ύλη κάθε σταδίου.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιμασία της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Άρθρο 17

Προσδιορισμός θεμάτων

1. Η Κ.Ε.Δ. μπορεί να ορίζει θεματοδότες ανά εξεταστέο μάθημα ή δοκιμασία από πρόσωπα ειδικών προς τούτο γνώσεων. Κάθε θέμα μπορεί να αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα θεωρητικής ή πρακτικής φύσεως. Η Κ.Ε.Δ. συνέρχεται σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη της εξέτασης και σε ειδικό χώρο, ο οποίος εξασφαλίζει το αδιάβλητο του διαγωνισμού και μαζί με τους θεματοδότες καθορίζει ή εγκρίνει τα θέματα που θα δοθούν για εξέταση. Η Κ.Ε.Δ. μεριμνά για τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι.

2. Η εξέταση των μαθημάτων ή δοκιμασιών μπορεί να γίνεται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο. Στην πρώτη περίπτωση, για κάθε μία ερώτηση, διατυπώνονται περισσότερες της μίας εναλλακτικές απαντήσεις. Η Κ.Ε.Δ. καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση. Τα ανωτέρω γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μαζί με τα θέματα της γραπτής εξέτασης.

3. Όλα τα μέλη της Κ.Ε.Δ., καθώς και οι θεματοδότες, αν δεν είναι μέλη της, παραμένουν στην αίθουσα που συνεδριάζουν και δεν επιτρέπεται να εξέλθουν πριν παρέλθει μία τουλάχιστον ώρα από το τέλος της μετάδοσης ή διαβίβασης των θεμάτων. Οι θεματοδότες απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που διαγωνίζεται στο μάθημα ή τη δοκιμασία για το οποίο τους ανατίθεται η διατύπωση των εξεταστέων θεμάτων. Σχετική δήλωση παραδίδουν εγκαίρως στον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ..

Άρθρο 23

Εξέταση ειδικών γνώσεων

1. Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή εξέτασης ειδικών γνώσεων για τη διαπίστωση της απαιτούμενης εμπειρίας για την υπό πλήρωση θέση. Η εξέταση αυτή διεξάγεται παράλληλα με την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.

Η εξέταση ειδικών γνώσεων μπορεί να διεξάγεται από ειδικές τριμελείς τουλάχιστον επιτροπές, που συγκροτούνται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρό τους. Στις επιτροπές αυτές μετέχει ένα (1) τουλάχιστον μέλος ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος του φορέα και κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι ή τεχνικοί του δημόσιου τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση και, ελλείψει αυτών, τεχνικοί του ιδιωτικού τομέα.

Με απόφαση του Προέδρου των ειδικών επιτροπών μπορούν να ορίζονται ειδικοί εισηγητές, γραμματείς με τους αναπληρωτές τους και βοηθοί γραμματείς με τους αναπληρωτές τους, από υπαλλήλους του ΑΣΕΠ.

2. Η εξέταση ειδικών γνώσεων αξιολογείται ως επιτυχής ή μη επιτυχής. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στην εξέταση ειδικών γνώσεων, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.

3. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης ειδικών γνώσεων, η ειδική επιτροπή, όταν υφίσταται, καταρτίζει σχετικό πρακτικό με παράθεση συνοπτικής αιτιολογίας για τους υποψηφίους για τους οποίους εισηγείται προς την Κ.Ε.Δ. τον αποκλεισμό τους και υποβάλλει τα συνολικά αποτελέσματα της εξέτασης στην Κ.Ε.Δ.

4. Η Κ.Ε.Δ., με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης, με αιτιολογημένη απόφασή της, αποκλείει τους υποψηφίους που δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις.

Άρθρο 21

Βαθμολόγηση γραπτών – αναβαθμολόγηση

1. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία.

2. Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%. Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

3. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά του διαγωνισμού βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση απόκλισης της βαθμολογίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου, και από έναν αναβαθμολογητή με βάση τις οδηγίες που δίνει η Κ.Ε.Δ.

4. Οι βαθμολογητές παραλαμβάνουν από τον πρόεδρο του βαθμολογικού κέντρου επί αποδείξει αριθμό τετραδίων που εκτιμούν ότι μπορεί να βαθμολογήσουν εντός μιας ημέρας. Δεν επιτρέπεται να παραλάβουν άλλα τετράδια, αν
δεν παραδώσουν αυτά που έχουν ήδη παραλάβει.

5. Ο βαθμολογητής που βαθμολογεί το τετράδιο πρώτος, σημειώνει τον βαθμό αριθμητικώς και ολογράφως
στο ειδικό προς τούτο πλαίσιο, θέτει τη μονογραφή του και καλύπτει αμέσως τον βαθμό με αδιαφανές επικάλυμμα (αυτοκόλλητο). Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει το βαθμό στο ειδικό γι’ αυτόν πλαίσιο του τετραδίου και
θέτει τη μονογραφή του. Διόρθωση του βαθμού ισχύει μόνο εφόσον μονογράφεται από τον βαθμολογητή. Κατά
τη βαθμολόγηση των τετραδίων δεν επιτρέπεται η χρήση δεκαδικών ψηφίων.

6. Για τη διασφάλιση της ορθότερης και αντικειμενικότερης αξιολόγησης των γραπτών, κάθε βαθμολογητής σημειώνει, με διαφορετικού χρώματος στυλό ο καθένας, επί του τετραδίου, οσάκις είναι δυνατό, τα λάθη του υποψηφίου, ώστε η βαθμολόγηση να παρίσταται αιτιολογημένη. Ο πρώτος βαθμολογητής χρησιμοποιεί στυλό διαρκείας κόκκινο και ο δεύτερος πράσινο.

7. Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών και από τους δύο βαθμολογητές, ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου
προβαίνει σε αποσφράγιση του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή που είναι καλυμμένος με αδιαφανές επικάλυμμα
(αυτοκόλλητο).

Όταν διαπιστωθεί ότι η βαθμολογία των δύο βαθμολογητών για το ίδιο τετράδιο διαφέρει περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, τότε καλεί τρίτο βαθμολογητή – αναβαθμολογητή από πίνακα που έχει ορίσει το Α.Σ.Ε.Π. για την αναβαθμολόγηση των γραπτών. Ο βαθμός που θέτει ο αναβαθμολογητής δεν μπορεί να είναι κατώτερος ούτε
ανώτερος του κατώτερου και ανώτερου βαθμού, αντιστοίχως, που έχουν θέσει οι δύο βαθμολογητές. Ο βαθμός τουαναβαθμολογητή καταργεί και υποκαθιστά τους δύο βαθμούς των βαθμολογητών.

8. Μετά το πέρας και της τυχόν αναβαθμολόγησης των γραπτών, ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου παραδίδει επί αποδείξει στην Κ.Ε.Δ. τα τετράδια του διαγωνισμού.

9. Όταν το μάθημα ή η δοκιμασία έχει εξετασθεί με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών η βαθμολόγηση γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με απευθείας ανάγνωση και βαθμολόγηση του απαντητικού φύλλο του υποψηφίου ηλεκτρονικώς μέσω οπτικο ηλεκτρονικού σαρωτή με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κ.Ε.Δ., απαντήσεις. Στην περίπτωση αυτή δύναται να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση.