: Εκδόθηκε ο πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων του 1Γ/2022. Μέχρι πότε μπορούν να κάνουν ενστάσεις όσο κόπηκαν.

Μέχρι πότε οι ενστάσεις

Σήμερα εκδόθηκε και καταχωρίστηκε στην ιστοσελίδα του . ο Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων του Γραπτού Διαγωνισμού για την πλήρωση οκτακοσίων είκοσι δύο θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν. 4765/2021.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Κατά του ανωτέρω πίνακα, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 έως και την Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση [email protected] .