: με 8μηνη σύμβαση εργασίας, ενώ δυνατότητα συμμετοχής στο νέο έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Μέχρι πότε οι

Η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Δείτε στον πίνακα τις θέσεις εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ΄ Σεπτεμβρίου 42, 10433 Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς υπόψιν κ .Ελένης Σπυράκη (τηλ. επικοινωνίας: 2105219078), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας.