Έρχονται πάνω από 200 μέσα από τις νέες προκηρύξεις του – Ποιούς αφορούν – Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

Προκήρυξη για 77 θέσεις εργασίας έκανε ο οργανισμός. Οι θέσεις εργασίας αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών  ετών εκάστη.

Η προκήρυξη

Το Κτηματολόγιο προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης  και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη εβδομήντα επτά (77) συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών  ετών εκάστη, εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο, ήτοι από την 30η/6/2021 έως και την 29η Ιουλίου του 2021.

Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της τους, αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων του φορέα και συνοψίζεται στα ακόλουθα:

-Σύνταξη τευχών διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών/προμηθειών

-Καταχώρηση των αναγκαίων εγγράφων στο ΚΗΜΔΗΣ(Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων)

-Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ(Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) των διαγωνισμών που γίνονται, με ηλεκτρονικό τρόπο

-Παρακολούθηση πορείας διαδικασίας αναθέσεων

-Εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων των Κτηματολογικών Γραφείων που θα ασχολούνται με τις διαδικασίες ανάθεσης.

Συνεχής επικοινωνία με τα αντίστοιχα τμήματα των Κτηματολογικών Γραφείων Διαχείριση σχετικών ερωτημάτων και θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου.

Οι νέοι υπάλληλοι(πέραν των 17 θέσεων περιφερειακών συντονιστών μετάπτωσης) θα αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία του φορέα στον Χολαργό Αττικής, ενώ στα καθήκοντα της θέσης του περιλαμβάνονται συχνά και μετακινήσεις εκτός έδρας.

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Ο υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

ΑΣΕΠ – Θέσεις στα ΚΕΠ

Αιτήσεις για την προκήρυξη του 7Κ/2021 για 144 μόνιμες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα των δήμων .

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ( – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τρίτη 20 Ιουλίου, στις 14:00. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του .