Επαναχαράχθηκε εξ υπαρχής ο χάρτης του προσοντολογίου – κλαδοντολογίου του τομέα. Τι αλλάζει.

Όπως αποκαλύπτει το Πρώτο Θέμα, επήλθαν τομές στο τελικό κείμενο, το οποίο αντικαθιστά, μετά από 20 χρόνια, το σημερινά ισχύον του έτους 2001.

Έτσι, οι παρωχημένοι κλάδοι ειδικοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων μειώνονται σε ποσοστό 80,62%, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέοι κλάδοι και ειδικότητες οι οποίες προέκυψαν από την πρόοδο της τεχνολογίας, της επιστήμης, κ.λπ.

Σύμφωνα με το νέο προσοντολόγιο καταργούνται 1.150 παρωχημένοι κλάδοι ειδικοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης, όπως είναι για παράδειγμα οι «συνοδοί ανελκυστήρων» και οι «εργάτες καθαριότητας αφοδευτηρίων».

Αναλυτικότερα, από τους 2.700 κλάδους που υπάρχουν στο σημερινό νομοθετικό πλαίσιο, μένουν τελικά μόνο 550 (μείωση 80,62%). Μέσα σε αυτούς τους 550, περιλαμβάνονται και νέοι κλάδοι και ειδικότητες εναρμονισμένες στις σύγχρονες εξελίξεις της δημόσιας διοίκησης.

Ακόμα, σύμφωνα με το τελικό κείμενο του νέου προσοντολογίου-κλαδοντολογίου, εξαλείφεται η πολυδιάσπαση των κλάδων και ειδικοτήτων των φορέων του Δημοσίου. Την ίδια στιγμή, ενοποιούνται οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες του Δημοσίου τομέα, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και παραγωγικού προσοντολογίου σε ευθυγράμμιση με τη σύγχρονη πορεία των επιστημονικών και κοινωνικών δεδομένων.

Πάντως, με τις τομές που επέρχονται δεν διαφοροποιούν οι μόνιμοι υπάλληλοι από τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Και αυτό γιατί επέρχεται εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων αορίστου χρόνου.

Ταυτόχρονα, όλες οι προσλήψεις θα γίνονται μέσω του και θα σταματήσει το σημερινό καθεστώς να γίνονται ξεχωριστοί διαγωνισμοί από τον κάθε φορέα του Δημοσίου τομέα. Κατά συνέπεια, καταργείται πλέον η δυνατότητα των φορέων του Δημοσίου να δημιουργούν κλάδους με “φωτογραφικά” προσόντα διορισμού και υποκρυπτόμενες «φωτογραφικές προκηρύξεις». Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η θωράκιση και η διασφάλιση της αξιοκρατίας και διαφάνειας στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα.

Στο μέλλον η Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (νόμος 4674/2020) θα έχει την ευθύνη, σε κεντρικό επίπεδο, να παρακολουθεί τις ανάγκες των δημόσιων φορέων σε νέους κλάδους και ειδικότητες και στη συνέχεια να υποβάλλει κάθε χρόνο στον υπουργό Εσωτερικών έκθεση για την ανάγκη τροποποίησης ή συμπλήρωσης της νομοθεσίας, στο τομέα των προσλήψεων.

Σκοπός του νέου νομοθετήματος, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, είναι η ενιαία ρύθμιση του ζητήματος του προσοντολογίου και κλαδολογίου των δημοσίων υπαλλήλων που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4765/2021, προκειμένου «να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του κατακερματισμού των κλάδων στην δημόσια διοίκηση και να αποτυπωθούν συγκεντρωτικά με τα αναγκαία προσόντα σε ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες εξελίξεις».

Η κατάργηση των παρωχημένων κλάδων και η δημιουργία νέων σύγχρονων κλάδων και ειδικοτήτων, που επέρχεται με το νέο προσοντολόγιο, αποσκοπεί επίσης στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου από υπαλλήλους υψηλότερης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης. Το νέο προσοντολόγιο εκτιμάται ότι θα προσελκύσει υπαλλήλους υψηλότερης εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο Δημόσιο.

Η κατάργηση των παρωχημένων κλάδων θα γίνει σταδιακά και χωρίς να απειλούνται οι θέσεις εργασίας όσων απασχολούνται στις ειδικότητες υπό κατάργηση και σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι υπάλληλοι που απασχολούνται στους καταργούμενους κλάδους και ειδικότητες βρίσκονται κοντά στο χρόνο συνταξιοδότησής του.

Ταυτόχρονα, δημιουργούνται νέοι κλάδοι εναρμονισμένοι στις σύγχρονες εξελίξεις, όπως είναι στις ειδικότητες της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Οι νέες αυτές κατηγορίες είναι των Βιοϊατρικών Επιστημών, της Διοίκησης Τουρισμού, της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, της Σωφρονιστικής Διοίκησης, της Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, του Τεχνικού Ασφαλείας, κ.λπ.

Καθορίζονται ακόμη τα πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψη στο Δημόσιο, όπως είναι η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, η γνώση ξένης γλώσσας και η εμπειρία. Παράλληλα προβλέπονται οι τρόποι που αποδεικνύονται τα πρόσθετα αυτά προσόντα (πιστοποιητικά, τίτλοι γνώσης και σπουδών, μεταπτυχιακή ή διδακτορική τίτλοι, κ.λπ.).

Ξεκαθαρίζεται πάντως, ότι για όσους κλάδους και ειδικότητες απαιτείται από τη νομοθεσία άδεια άσκησης επαγγέλματος, «απαγορεύεται ο διορισμός ή η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή».

Ως προς την απόδειξη της γλωσσομάθειας έχουν εμπλουτιστεί οι προϋποθέσεις, με την προσθήκη μεταπτυχιακού διπλώματος στο πλαίσιο συνεργασίας εκπαιδευτικού Ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής με αναγνωρισμένο ομοταγές της αλλοδαπής.

Παράλληλα, υπάρχει πλήρης, συστηματική και αναλυτική αποτύπωση και καταγραφή των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης ανά κλάδο και ειδικότητα. Για το σκοπό αυτό, στο νέο προσοντολόγιο περιλαμβάνονται δύο παραρτήματα 240 σελίδων με αναλυτικούς πίνακες στους οποίους γίνεται αναφορά όλων των τίτλων σπουδών ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα που απαιτούνται για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στους διαγωνισμούς.

Οι φορείς του Δημοσίου τομέα υποχρεούνται μέσα σε δυο μήνες από την εφαρμογή του νέου προσοντολογίου, να αντιστοιχήσουν τους υφιστάμενους κλάδους και ειδικότητες που προβλέπονται στους οργανισμούς και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας τους με τους νέους κλάδου και ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο νέο προσοντολόγιο, όπως και στην αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και στον προγραμματισμό προσλήψεων.