Στο 70% του κατώτατου μισθού, δηλαδή 410,2 ευρώ το μήνα, ορίζεται το κατώτατο ασφαλιστέο εισόδημα για τους αγρότες, σύμφωνα με την δεύτερη υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών στην κοινωνική ασφάλιση η πλειοψηφία των αγροτών που βρίσκεται στην τρίτη ασφαλιστική θα δει μικρή αύξηση στις καταβαλλόμενες εισφορές, σε σχέση με τα ποσά που κατέβαλε το 2016. Μάλιστα αρκετοί αγρότες θα πληρώσουν λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όπως και στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, βάση υπολογισμού της εισφοράς είναι το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του οικείου φορολογικού έτους, διαιρούμενου δια του δώδεκα.

Σε περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει είναι μικρότερο των 410,2 ευρώ το μήνα, τότε οι εισφορές υπολογίζονται επί των 410,2.

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση. Ως ανώτατο ασφαληστέο εισόδημα ορίζεται το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού ήτοι τα 5.860 ευρώ το μήνα.

Για τους /τις συζύγους, και τα ενήλικα τέκνα, στις περιπτώσεις οικογενειακής εκμετάλλευσης, η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού εισοδήματος της εκμετάλλευσης, δια του αριθμού των μελών, διαιρούμενο δια 12.

Και στην περίπτωση των αγροτών, όταν υπάρχει πολλαπλή δραστηριότητα, μηνιαία βάση υπολογισμού αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.

Για την εξεύρεση της βάσης υπολογισμού θα ληφθεί υπόψη το σύνολο του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος από τη δραστηριότητα που προκύπτει ότι αποτελεί τη βασική πηγή βιοπορισμού και σε αυτό θα προστεθεί το εισόδημα των άλλων δραστηριοτήτων, ώστε η βάση να μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (5.860 ευρώ).

Στην απόφαση αποσαφηνίζεται ποιοι θεωρούνται «αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία». Αυτοί είναι:

– Οι αγρότες, πτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς.

– Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μια πενταετία αγρότες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100kw.

– Οι αυτοαπασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε επενδυτικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται ή σύγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι οι οποίοι βάσει πληθυσμιακών ή εισοδηματικών κριτηρίων, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

– Ο/Η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα οικογένειας, σε περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.

– Οι μοναχοί που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.

enikonomia