Διάρκεια απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης έως 30 Ιουνίου

Συνολικά 75 άτομα των ειδικοτήτων ΠΕ Νηπιαγωγών – ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων θα προσληφθούν για μικρό χρονικό διάστημα από την Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, για την κάλυψη των αναγκών και τη στελέχωση των δομών των συνεργαζόμενων Δήμων, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «Προώθηση δημιουργικών δραστηριοτήτων νηπίων στις υφιστάμενες δομές των βρεφονηπιακών σταθμών με στόχο την αλληλεπίδραση παιδιών μεταναστών και γηγενών».
Οι προσληφθέντες θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κατά το άρθρο 6 του Ν.2527/1997 (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών) συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30/06/2015.
ΚΩΔ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΩΔ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟ ΑΤΟΜΩΝ
110 110 Α ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2015 48
110 Β ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2015 12
110 Γ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2015 15

Επιθυμητή είναι η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής.

Αμοιβή

Η συνολική αμοιβή για τα περιγραφόμενα έργα ορίζεται:

Για κάθε άτομο με την ιδιότητα του Παιδαγωγού ΠΕ/ΤΕ ή ΔΕ με καθεστώς ωρομίσθιου το ποσό των 7,5 ευρώ την ώρα με συνολική απασχόληση σαράντα τρίωρα ήτοι 120 ώρες συνολικά στη διάρκεια του έργου. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Για τις καταβαλλόμενες αμοιβές οι δικαιούχοι θα εκδίδουν τα υπό του νόμου φορολογικά στοιχεία και θα είναι ασφαλισμένοι στον οικείο κατά περίπτωση κοινωνικό ασφαλιστικό φορέα με δική τους επιμέλεια και δαπάνες.

Αποστολή αιτήσεων

Αποστολή της Πρότασης και των Βιογραφικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός δέκα ημερολογιακών ημερών, αρχόμενης από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ΔΑΕΜ ΑΕ, δηλαδή την 8η Απριλίου 2015 και ώρα 12.00 και λήξη της προθεσμίας 20 Απριλίου 2015 και ώρα 12.00 μ.μ

Περισσότερες πληροφορίες:

Καλόγηρος Βασίλειος
newsbeast.gr