Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/08/2018 - 15:55 | Author: Newsroom Ipaidia

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Δημήτρη Μπαξεβανάκη σχετικά με τη Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων. Το ipaideia.gr παρουσιάζει αναλυτικά ό,τι προβλέπεται σχετικά με την χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων

Άρθρο 1. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνι- κός Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων» του Το- μέα Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, η οποία καθορίστηκε με την απόφαση 206968/Κ1/18.12.2014 του Υπουργού Παιδεί- ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3573), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 73/2002 (Α’ 55) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης» της Ομάδας Συντήρησης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.
2. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τε- χνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών προ- ϊόντων» του Τομέα Χημικών Εφαρμογών της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (Α’ 73) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Πα-ρεμφερών Προϊόντων» της Ομάδας Χημικής Παραγωγής του Τομέα Χημικής Βιομηχανίας.
3. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοη- θός Φαρμακείου» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (Α’ 73) στους κατό- χους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων» της Ομάδας Χημικής παραγωγής του Τομέα Χημικής Βιομηχανίας.
4. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέ- λεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνι- κού Γραφείου» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορη- γούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμή- θηκαν με τον ν. 2515/1997 (Α’ 154) και το π.δ. 340/1998 (Α’ 228) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου» και «Ειδικός Μηχα- νογραφημένου Λογιστηρίου» του Τομέα Χρηματοπι- στωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Ομάδας Οι- κονομικών.
5. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέ- λεχος Κοστολόγησης» του Τομέα Διοίκησης και Οικο- νομίας της Ομάδας Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και το π.δ. 340/1998 (Α΄ 228) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία» και «Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία» της Ομάδας Οικονομικών του Τομέα Χρημα- τοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
6. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέ- λεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» του Τομέα Διατροφής και Διαιτολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Γεω- πονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση οικ./3215/03.06.1998 (Β’ 655) του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την ερμηνευ- τική εγκύκλιο Α5/ΟΙΚ5797/21.10.1998 στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Εφαρμογών Δι- αιτητικής» της Ομάδας Αισθητικής του Τομέα Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών.
7. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τε- χνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής» της Ομάδας Προ- σανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσε- ων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελμα- τικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν. 3526/2007 (Α΄ 24) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής» της Ομάδας Τροφίμων του Τομέα Τουρισμού - Μεταφορών.
8. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βοη- θός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» της Ομάδας Προσανα- τολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματι- κά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001
(Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) και τις διόρθωση σφάλματος (Α΄ 235/2001) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοση- λευτικής Χειρουργείου» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών.
9. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώ- ματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας - Αι- σθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών.
10. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βο- ηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορη- γούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμή- θηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/ οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας» της Ομάδας Υγείας του Τομέα
Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών.
11. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χορη- γούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμή- θηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/ οικ. 4756/09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους δι- πλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών.
12. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» της Ομάδας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθο- ρίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/ 09.08.2001 του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1082), το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας - Αισθητικής - Κοινω- νικών Υπηρεσιών.
13. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» της Ομά- δας Προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/οικ. 4756/ 09.08.2001 (Β΄ 1082) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», «Νο-σηλευτικής Χειρουργείου», «Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», «Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυ- χικές Παθήσεις», «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας», «Νο- σηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών.
14. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής» της Ομάδας Προ- σανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας, η οποία καθορί- στηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) που έχουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης έως το Δεκέμβριο του 2021 χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονε- μήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την απόφαση Υ7β/ οικ. 4756/09.08.2001 (Β΄ 1082) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Νοσηλευτικής Τραυματο- λογίας», «Νοσηλευτικής Χειρουργείου», «Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», «Νοσηλευτικής Ατό- μων με Ψυχικές Παθήσεις», «Νοσηλευτικής Τραυματο- λογίας», «Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων» της Ομάδας Υγείας του Τομέα Υγείας - Αισθητικής - Κοινω- νικών Υπηρεσιών.
15. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χο- ρηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονε- μήθηκαν με την απόφαση Α5/2005/20.04.1999 (Β’ 749) του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Εφαρμογών Αι- σθητικής» της Ομάδας Αισθητικής του Τομέα Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών.
16. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Βο- ηθός Βρεφονηπιοκόμων» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’193), χορηγούνται τα επαγγελμα- τικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τον ν. 2817/2000 (Α’ 78) και την απόφαση Δ22/οικ.11828/293/13.03.2017 (Β’ 1157) της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους κατό- χους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Προσχολικής Αγω- γής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης» και
«Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες» της Ομάδας Κοινωνικών Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας - Αισθητικής - Κοινωνικών Υπηρεσιών.
17. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέ- λεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» της Ομά- δας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλ- ματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απο- νεμήθηκαν με την απόφαση 4892/1/76-γ’/17.05.2010 (Β’ 664) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας» της Ομάδας Κοινω- νικών Υπηρεσιών του Τομέα Υγείας - Αισθητικής - Κοι- νωνικών Υπηρεσιών.
18. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Εκ- παιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μο- τοσικλετών» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγγέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με τα π.δ. 404/1996 (Α’ 271), π.δ. 208/2002 (Α’ 194) και π.δ. 337/2003 (Α’ 291)
στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Εκπαι- δευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσι- κλετών» της Ομάδας Μεταφορών του Τομέα Τουρισμού - Μεταφορών.
19. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέ- λεχος Θαλασσοθεραπείας/Λουτροθεραπείας - SPA» της Ομάδας Προσανατολισμού Επιμέρους Τομείς και Επαγ- γέλματα, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με την απόφαση 9833/26.05.2009 (Β’ 1055) του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Ειδικός Θαλασ- σοθεραπείας - SPA» και «Ειδικός Λουτροθεραπείας - SPA» του Τομέα Τουρισμού - Μεταφορών της Ομάδας Τουρι- στικών Υπηρεσιών.
20. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τε- χνικός Μηχανοτρονικής» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χο- ρηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονε- μήθηκαν με την απόφαση Ε’/24747/29.12.2009 (Β’2171) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών, τον ν. 1575/1985 (Α’207), τον ν. 3185/2003 (Α’ 229) άρθρο 18 και το π.δ. 113/2012 (Α’ 198), στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Τεχνικός Μηχανοτρονικής» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρο- νικών.
21. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τε- χνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχα- νικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθορίστηκε με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), χορηγούνται τα επαγγελματι- κά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ 112/2012 (ΦΕΚ 197/Α΄/17-10-2012) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών του ν. 2009/1992 καθώς και τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 114/2012 (ΦΕΚ 199/Α΄/ 17-10-2012) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικό- τητας «Τεχνικός Αερίων Καυσίμων» της Ομάδας Μηχα- νολογίας του Τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικών του ν. 2009/1992.
22. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Τε- χνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμο- γών, η οποία καθορίστηκε με την απόφαση 206968/ Κ1/ 18.12.2014 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Β’ 3573), χορηγούνται τα επαγγελματι- κά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 108/2013 (Α’ 141) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» της Ομάδας Ηλεκτρολογίας του Τομέα Μηχανολογίας - Ηλε- κτρολογίας - Ηλεκτρονικών.
23. Στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ειδικότητας
«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιμα- τισμού» του Τομέα Μηχανολογίας της Ομάδας Προσα- νατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών, η οποία καθο- ρίστηκε με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193), χορηγούνται τα επαγγελματικά δικαιώματα που απονεμήθηκαν με το π.δ. 1/2013 (Α’ 3) στους κατόχους διπλώματος Ι.Ε.Κ. ει- δικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, αερισμού και κλιματισμού» της Ομάδας Μηχανολογίας του Τομέα Μηχανολογίας - Ηλεκτρολογίας -Ηλεκτρονικών.
Άρθρο 2
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη- μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2018
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: