Τροπολογία για την μεταφορά των μαθητών από τον τόπο διαμονής τους στο Σχολείο φοίτησης κατατέθηκε προς ψήφιση, στη Βουλή.

Με την τροπολογία διευκρινίζεται ότι δαπάνες των Περιφερειών που έχουν διενεργηθεί για τη μεταφορά μαθητών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων κατά τα σχολικά έτη 200-2021 και 2021-22 , θεωρούνται νόμιμες.

H τροπολογία

Άρθρο 6

Μεταφορά μαθητών προτύπων και πειραματικών σχολείων – Τροποποίηση άρθρου 186 ν. 3852/2010

1. Η περ. 21 της υποπαρ. Η’ της παρ. II του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) τροποποιείται, με την προσθήκη της αρμοδιότητας μεταφοράς μαθητών των προτύπων και πειραματικών σχολείων, και η περ. 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«21. Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, των προτύπων και πειραματικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.».

2. Δαπάνες των Περιφερειών που έχουν διενεργηθεί για τη μεταφορά μαθητών προτύπων και πειραματικών σχολείων κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 KOL μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες.