Μη ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων στα σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (Οδηγία 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

H ερώτηση

Προσφάτως, φέρατε προς ψήφιση την Οδηγία 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσής των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173). Κατά το σημείο (7) της ως άνω Οδηγίας, ορίζεται ρητώς πως: “Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση κανόνων για τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας από τα κράτη μέλη πριν από τη θέσπιση νέων, ή την τροποποίηση υφιστάμενων, επαγγελματικών ρυθμίσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με παράλληλη διασφάλιση διαφάνειας και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών”.

Τα δε βασικά μέσα για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας είναι τα ακόλουθα: α) ο έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση κάθε σχετικής ρύθμισης, με αντικειμενικό και ανεξάρτητο τρόπο, β) η επανεξέταση της αναλογικότητας ύστερα από τη θέσπιση της ρύθμισης, με βάση τα αποτελέσματά της εφαρμογής της και τις μεταγενέστερες εξελίξεις, γ) η απαγόρευση της εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, δ) η υποχρέωση αιτιολόγησης της ρύθμισης βάσει στόχων δημόσιου συμφέροντος, ε) η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για την εξέταση της αναλογικότητας, στ) η πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών πριν από τη θέσπιση της ρύθμισης, καθώς και η παροχή της δυνατότητας συμμετοχής και έκφρασης των απόψεών τους.

Εν τούτοις, και παρά τα ανωτέρω, εξακολουθεί να υφίσταται ανισότητα μεταχείρισης ως προς τα πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, και την απόκτηση αυτών, ανάμεσα σε αποφοίτους μονοετούς φοίτησης σε ΙΕΚ της αλλοδαπής (χώρας-μέλους της Ε.Ε.) και σε αποφοίτους φοίτησης υπερτριπλάσιου χρόνου (3,5 ετών) ΙΕΚ της ημεδαπής, μεροληπτικά δρώντας υπέρ των πρώτων.

Έτσι, παρατηρείται πρακτικά το παράδοξο φαινόμενο, απλώς και μόνο επειδή μας υποχρεώνει η Ε.Ε., απόφοιτος ΙΕΚ της αλλοδαπής με 1 (έναν) χρόνο σπουδές να μπορεί να ασκήσει πλήρως το επάγγελμά του, ενώ αντίστοιχος απόφοιτος ΙΕΚ της Ελλάδας με 2,5 χρόνια σπουδές και 1 χρόνο μελέτη στην αδίδακτη ύλη της Πιστοποίησης, ήτοι σύνολο 3,5 χρόνια σπουδών, να λαμβάνει απλώς μία αδεια εμπειρικού Λυκείου. Γεγονός, που όπως είναι εύλογο, προκαλεί σαφή συνταγματική αντινομία, εφ’ όσον κατά τον τρόπο αυτό παραβιάζεται ρητώς το Σύνταγμα της Ελλάδας, δηλαδή τα άρθρα 4 (“Ισότητα των Ελλήνων”), 5 (“Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία”) και 22 (“Προστασία της εργασίας”).

Το θέμα, άλλωστε, το είχαμε θέσει υπ’ όψη σας, με την Ερώτησή μας με θέμα “Ανισότητα ως προς την απόκτηση πλήρων επαγγελματικών δικαιωμάτων ανάμεσα σε αποφοίτους μονοετούς ́ ́ΙΕΚ ́ ́ της αλλοδαπής και αποφοίτους ́ ́ΙΕΚ ́ ́ της ημεδαπής πιστοποιημένων σπουδών διαρκείας 3,5 ετών” (Αθήνα, 5/7/2021, Αριθμ. Πρωτ. Ερωτήσεων της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων 7828). Το κείμενο της
Ερώτησης εκείνης, η οποία ουδέποτε απαντήθηκε εκ μέρους του Υπουργείου σας, το επισυνάπτουμε ως συνημμένο διά της παρούσης.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι σχετικά πρόσφατα, η ίδια η Ε.Ε. εγκάλεσε την Ελλάδα λόγω μη συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις οι οποίες υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου, εις ό,τι αφορά το θέμα της Ερώτησής μας

Συγκεκριμένα, διαμέσου Προειδοποιητικής επιστολής, κίνησε νομική διαδικασία κατά της χώρας μας, “λόγω μη ορθής εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων [οδηγία (ΕΕ) 2018/958]”. Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Ποιος είναι ο λόγος που δεν έχετε ενεργοποιήσει ακόμη την Οδηγία 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, παρ’ όλο που την έχετε νομοθετήσει;

2. Γιατί εξακολουθεί να υφίσταται στη χώρα μας άνιση μεταχείριση στα επαγγελματικά δικαιώματα μεταξύ αποφοίτων ΙΕΚ της αλλοδαπής και αντιστοίχων ΙΕΚ της ημεδαπής, με συνέπεια εν τοις πράγμασι απόφοιτος με πολύ λιγότερο χρόνο σπουδών να έχει ενισχυμένα δικαιώματα έναντι συναδέλφου του με πολλαπλάσιο χρόνο;

3. Για ποιο λόγο δεν έχετε προχωρήσει στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Κατάρτισης, κατά τη διάρκεια της έως σήμερα υπουργικής θητείας σας, αν και στο παρελθόν έχετε δηλώσει πως κάτι τέτοιο αποτελεί για εσάς προτεραιότητα;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου