Το υπουργείο παιδείας δημοσίευσε εγκύκλιο για την διαδικασία προμήθειας Βιβλίων και Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2021-2022

Η εγκύκλιος 

1. Η επιλογή των βιβλίων της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας θα γίνει από τους εγκεκριμένους πίνακες που περιέχονται στις με αριθ. Φ.52/101546/Δ1/18-8-2021 και Φ.52/101538/Δ1/18-8-2021 Υπουργικές Αποφάσεις, τις οποίες σας επισυνάπτουμε.

2. Ο Διευθυντής του Σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας της σχολικής μονάδας, σε ειδική συνεδρίαση, εισηγούνται στον Σύλλογο Διδασκόντων τα βιβλία των Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεων (μόνο βιβλίο μαθητή), τα οποία κατά τη γνώμη τους κρίνονται κατάλληλα για το επίπεδο των μαθητών του σχολείου τους και θα χρησιμοποιηθούν για το σχολικό έτος 2021-2022.

3. Η επιλογή των διδακτικών σειρών, και μόνο για το βιβλίο του μαθητή, θα γίνει μεταξύ εκείνων που έχουν τις τρεις χαμηλότερες τιμές όπως αυτές αναφέρονται στις Αποφάσεις (Φ.52/101546/Δ1/18-8- 2021 και Φ.52/101538/Δ1/18-8-2021).

4. Η προμήθεια του βιβλίου του μαθητή για τις Ε ́ και ΣΤ ́ τάξεις του Δημοτικού πραγματοποιείται ανά τάξη και λαμβάνεται υπόψη η τιμή αγοράς κάθε βιβλίου ξεχωριστά για κάθε τάξη.

5. O Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει και συντάσσει πρακτικό με το οποίο ορίζει το συγκεκριμένο ξενόγλωσσο βιβλίο που θα προμηθευτεί η σχολική μονάδα.

6. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας ορίζει επιτροπή παραλαβής. Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από τρία μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας ορίζονται κατά προτεραιότητα μέλη της επιτροπής

7. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας πραγματοποιούν τις παραγγελίες των βιβλίων επικοινωνώντας με τους εκδοτικούς οίκους. Επισημαίνεται ότι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας πριν αποστείλει στους εκδοτικούς οίκους την παραγγελία, και αφού έχει προϋπολογίσει το κόστος της, οφείλει να επικοινωνήσει με το οικονομικό τμήμα της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) όπως ισχύουν και των διαθέσιμων πιστώσεων του ΑΛΕ 2310401004, θα εγκρίνει ή όχι την προώθηση της παραγγελίας στον εκδοτικό οίκο.

Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να παραδώσουν τα βιβλία στην επιτροπή παραλαβής, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΤΔΑ ή ΔΑ και τιμολόγιο πώλησης). Τα παραστατικά στοιχεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των βιβλίων παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής για την εξόφλησή τους, που θα γίνει μετά τη χρηματοδότηση της Σχολικής Επιτροπής με το απαιτούμενο ποσό.

Οι Σχολικές Επιτροπές θα διαθέσουν το ποσό της χρηματοδότησης (ΑΛΕ 2310401004) μόνο για την αγορά του βιβλίου του μαθητή και σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των μαθητών για αγορά βιβλίων ή τετραδίων εργασιών ή άλλου εκπαιδευτικού υλικού.

8. Κατά την παραλαβή των βιβλίων από τη σχολική μονάδα, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής, στο οποίο πρέπει να φαίνονται ο τίτλος του ξενόγλωσσου βιβλίου και ο αριθμός των αντιτύπων.