Βεβαίωση εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και Ένωση Νοσηλευτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/05/2019 - 11:02 | Author: Newsroom Ipaidia

Στις 2/5/2019 εκδόθηκε εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης εγγραφής των Δ.Υ στον Π.Σ.Φ.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.-ΝΠΔΔ), συσταθείς δυνάμει των διατάξεων του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄/ 01.08.2007), αποτελεί τον επίσημο επαγγελματικό σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής αυτών στα μητρώα του, κατά το πρότυπο των δικηγορικών, ιατρικών και λοιπών συλλόγων – Ν.Π.Δ.Δ σωματειακής φύσεως.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προαναφερθέντος νόμου, αναφέρονται τα κάτωθι: «Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι φυσικοθεραπευτές: α) της Ανωτέρας Σχολής Φυσικοθεραπευτών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Βασιλεύς Παύλος», β) των πρώην Φυσικοθεραπευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ και ΚΑΤΕ, γ) των τμημάτων φυσικοθεραπείας των σχολών επιστημών υγείας − πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και δ) των ισότιμων σχολών της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ φυσικοθεραπευτές, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.» ενώ στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι: «Όσοι κατά τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα άλλα τακτικά μέλη του Συλλόγου.»

Επίσης, στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3599/2007 αναφέρεται: «Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας άσκησης φυσικοθεραπευτικού επαγγέλματος από τις κατά τόπους Νομαρχίες, οι φυσικοθεραπευτές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου. Αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή κατατίθεται, αμέσως μετά την παραλαβή της, από κάθε φυσικοθεραπευτή στο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου, στο οποίο ανήκει.», και στην παρ. 4: «Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής φυσικοθεραπευτή από το Σύλλογο, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως ανακαλείται.».

Κατά συνέπεια, η εγγραφή στον Π.Σ.Φ. και η προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωσης ανανέωσης, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, όπως ρητά αναφέρεται και στην παρ. 2 περ. β) του άρθρου 17 του ν.3599/2007 «…Φυσικοθεραπευτής μη εγγραφόμενος στο Σύλλογο εντός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος στερείται του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος.»

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ 132 Α΄/16.07.2004) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής και έκτοτε λειτουργεί ως επαγγελματικός σύλλογος όλων των νοσηλευτών της χώρας, προβλεπομένης της υποχρεωτικής εγγραφής τους στα μητρώα της.
Ειδικότερα σημειώνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 3252/2004, «Τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Νοσηλευτικών A.E.I., β) Νοσηλευτικών Τμημάτων T.E.I., γ) Πρώην Ανώτερων Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων, Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δ) Πρώην Νοσηλευτικών Σχολών ΚΑΤΕΕ, ε) Νοσηλευτικών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα πτυχία των νοσηλευτικών σχολών της ημεδαπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στ) Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής, ζ) Πρώην Σχολής Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων», ενώ σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο, «Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ε.Ε. να ασκούν τη νοσηλευτική στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γίνουν μέλη της Ε.Ν.Ε. με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις».
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν.3252/2004, «Για την έκδοση από τις κατά τόπους Νομαρχίες της άδειας άσκησης του νοσηλευτικού επαγγέλματος, οι νοσηλευτές οφείλουν να συμπεριλάβουν, μεταξύ των δικαιολογητικών, και βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα της Ε.Ν.Ε.», ενώ σύμφωνα με την παρ.2, «Όποιος ασκεί τη νοσηλευτική χωρίς να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα».

Άπαντα τα ανωτέρω αποτυπώνονται εν πολλοίς και στην υπ’αριθμ. 1488/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου αναφέρεται, ότι «Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων του ν.3919/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3252/2004 συνάγεται ότι από το οριζόμενο στο άρθρο 3 του ν.3919/2011 χρονικό σημείο καταργήθηκε η υποχρέωση λήψεως προηγούμενης διοικητικής αδείας για την άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή – νοσηλεύτριας, τα δε ενδιαφερόμενα για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος πρόσωπα υποβάλλουν αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος στην αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία πρέπει να συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, και από την βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα της Ε.Ν.Ε.».
Σε άλλο σημείο γίνεται λόγος περί της υποχρέωσης, την οποία υπέχουν όλες οι κατηγορίες πτυχιούχων νοσηλευτών, για την εγγραφή τους στην Ε.Ν.Ε., η οποία, ως επαγγελματική οργάνωση των νοσηλευτών με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αποτελεί φορέα δημόσιας εξουσίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος, μεταξύ άλλων, και με την αρμοδιότητα ασκήσεως πειθαρχικού ελέγχου επί των μελών του για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί νοσηλευτών, καθώς και του Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται πλήρως και από την πλέον πρόσφατη υπ’αριθμ. 497/2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Εξάλλου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄/05.03.2001), όπως ισχύει, «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» προβλέπεται ότι: «Για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, απαγορεύεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε ώστε οι Διευθύνσεις Προσωπικού/Ανθρώπινου Δυναμικού των φορέων σας, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας αφενός Φυσικοθεραπευτές, οι οποίοι πιο συγκεκριμένα καταλαμβάνουν θέση κλάδου/ ειδικότητας ΤΕ Φυσικοθεραπείας (μόνιμες θέσεις , ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, Κοινωφελής εργασία μέσω ΟΑΕΔ, Ειδικό Επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας κ.α.) και αφετέρου Νοσηλευτές κάθε κατηγορίας εκπαίδευσης, να ενημερώσουν τους ανωτέρω υπαλλήλους, για την υποχρέωση προσκόμισης Βεβαίωσης εγγραφής τους στα ΝΠΔΔ Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών και Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος αντίστοιχα. • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !  • express

   europalso

  Enter your email address: