Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου επιπέδου (integrated master) σε εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ΣΧΕΤ: Η με αριθ. 200065/Ε3/21-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕΖ4653ΠΣ-Ξ5Δ) εγκύκλιος με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων επί των αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master)»

Όλα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο:

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου της υπηρεσίας μας, που αφορά στην ενημέρωσή σας για τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017 (114 Α΄), σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: 1. Κατόπιν της δημοσίευσης σε ΦΕΚ των διαπιστωτικών αποφάσεων του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (114 Α΄), δύναται να λαμβάνεται υπόψη η κατοχή αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) Τμημάτων Α.Ε.Ι. διάρκειας κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων για τη μείωση κατά ένα έτος του χρόνου της βαθμολογικής προαγωγής των εκπ/κών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (167 Α΄).

 

Σε αυτούς που κατέχουν ήδη τον καταληκτικό βαθμό της κατηγορίας τους, το προαναφερθέν ένα έτος συνυπολογίζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.

 

2. Η συνάφεια του ως άνω τίτλου σπουδών με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν οι εκπ/κοί εξετάζεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, αντίστοιχα με την εξέταση της συνάφειας και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου, δηλαδή του συνολικού του περιεχομένου (σχετική η ατομική γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. αρ. 174/2018).

 

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (114 Α΄) για τους/τις αποφοιτήσαντες/σες πριν από τις εισηγήσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων των σχετικών διαπιστωτικών αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, χρόνο κατά τον οποίο ενδεχομένως να ίσχυαν διαφορετικά προγράμματα σπουδών, θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με την αίτηση του/της εκπ/κού αναλυτική βαθμολογία από την οποία

να προκύπτει η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου.

 

4. Η αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε εκπ/κούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, κατά τα ανωτέρω, εξετάζεται ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπ/κού στην υπηρεσία της οργανικής του/της θέσης, και αφού προηγουμένως έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ η σχετική διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υπαγωγή του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι., από την αρμόδια Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο/Η ενδιαφερόμενος/η εκπ/κός αναγράφει στην αίτησή του/της τον αριθμό πρωτοκόλλου και το ΦΕΚ της σχετικής διαπιστωτικής απόφασης, ενώ επισυνάπτει σχετικά φωτοαντίγραφα του πτυχίου και της αναλυτικής βαθμολογίας στην περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν ήδη στον προσωπικό του/της φάκελο/μητρώο.

 

5. Για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, που αφορά στη βαθμολογική αναγνώριση του αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) των εκπ/κών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, εκδίδεται απόφαση με ισχύ από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

6. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 46, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (114 Α΄), ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπ/κών και τις δικές σας ενέργειες.