Άμεση διόρθωση της αδικίας που υφίστανται οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, αναφορικά με τη μοριοδότηση του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών (integrated master), ζητούν 27 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία με ερώτηση που κατέθεσαν προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, έπειτα από πρωτοβουλία της αναπλ. τομεάρχη Παιδείας Μερόπης Τζούφη.

Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου τμήματος που έθεσαν υποψηφιότητα για μόνιμο διορισμό στην εκπαίδευση (προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του ), έπονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης -κατά εκατοντάδες θέσεις σε σχέση με τους ισότιμους πτυχιούχους του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ- λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης του υπουργείου Παιδείας στην έκδοση σχετικής υπουργικής διαπιστωτικής πράξης.

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρονται επίσης σε σχετική επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη, με την οποία ζητείται από την υπουργό Παιδείας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι απόφοιτοι του Ιονίου Πανεπιστημίου να λάβουν την ανάλογη μοριοδότηση, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέλος, ζητούν εξηγήσεις από την για τους λόγους που καθυστέρησε την έκδοση της απόφασης, υπογραμμίζοντας πως αν είχε ενεργήσει εγκαίρως δε θα είχε προκύψει κανένα ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, καλούν το υπουργείο να μεριμνήσει άμεσα για την επίλυση της συγκεκριμένης αδικίας.

Η ερώτηση:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικών και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου υφίστανται μια μεγάλη αδικία όσον αφορά τον ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου integrated master σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Συγκεκριμένα, η Σύγκλητος του Ιονίου Πανεπιστημίου απέστειλε το αρ.26/16.7.2019 πρακτικό, το οποίο συντάχθηκε έπειτα από την 09-05-2019  εισήγηση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών προς το υπουργείο Παιδείας στις 05-08-2019. Ακολούθως, η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης απηύθυνε αίτημα προς την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) και το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΣΕΚΑΑΔ)  στις 02-09-2019, ενώ δεν είχε την αρμοδιότητα να το πράξει.

Εν συνεχεία, ο  υφυπουργός Παιδείας, στις 23-09-2019, ανακάλεσε το από 02-09-2019 έγγραφο και απηύθυνε ο ίδιος, ως όφειλε, έγγραφο προς την ΑΔΙΠ και την ΕΣΕΚΑΑΔ, με μεγάλη καθυστέρηση, μόλις στις 07-01-2020. Η ΕΘΑΑΕ, η οποία αποτελεί συνέχεια της ΑΔΙΠ, διατύπωσε θετική γνώμη στις 07-05-2020, δύο μήνες δηλαδή αργότερα από το χρόνο που ορίζουν οι διατάξεις του ν.4485/2017, και ακολούθως τον Ιούνιο εκδόθηκε η διαπιστωτική απόφαση. Απόρροια των ανωτέρω είναι οι απόφοιτοι να δοκιμάζονται εδώ και είκοσι περίπου μήνες.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ είχαν αναδείξει το θέμα με την αριθ. 3256/10-1-2020 σχετική ερώτηση «Άμεση απονομή του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στους αποφοίτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», στην οποία είχε επισημανθεί ότι η μη έγκαιρη δημοσίευση της προβλεπόμενης διαπιστωτικής πράξης της υπουργού θα προκαλούσε προβλήματα στη συμμετοχή των αποφοίτων στις υπ. αριθ. 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 , όπου ο προκείμενος τίτλος μοριοδοτείται ισότιμα με τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους, καθώς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς της αριθ. 1ΓΕ/2019 προκήρυξης είχε οριστεί η 03-02-2020. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της απαθούς και αδρανούς στάσης της υπουργού επί του θέματος  η ερώτηση παρέμεινε αναπάντητη.

Συνακόλουθα, στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της 1ΓΕ/2019 προκήρυξης οι προκείμενοι απόφοιτοι έπονται κατά εκατοντάδες θέσεις σε σχέση με τους αποφοίτους με τα ίδια προσόντα από τα άλλα δύο ισότιμα Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ και ΕΚΠΑ, ενώ βάσει ανεπίσημης πληροφόρησής τους οι σχετικές ενστάσεις τους θα απορριφθούν. Ωστόσο, οι απόφοιτοι του ανωτέρω Τμήματος που συμμετείχαν στη διαδικασία της 1ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ, προσέτρεξαν και στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος, εν συνεχεία, με την αριθ. πρωτ. 280742/30796/2020-10 Ιουλίου 2020  επιστολή του απευθυνόμενη στην υπουργό Παιδείας, κοινοποιούμενη και στον ΑΣΕΠ, ζητούσε όπως προβεί σε ενέργειες με στόχο την αποδοχή από το της διαπιστωτικής πράξης που καθιστά τους εν λόγω υποψήφιους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου από την ημερομηνία λήψης των πτυχίων τους ώστε αυτοί να λάβουν την ανάλογη μοριοδότηση που τους χορηγεί ο νόμος στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 1ΓΕ/2019 προκήρυξης. Στη σχετική επιστολή διαλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής ενδιαφέρουσες σκέψεις:

–          Από το καλοκαίρι 2019 μέχρι τον Ιανουάριο του 2020 το υπουργείο Παιδείας σχεδίαζε τον επικείμενο διαγωνισμό για την κατάρτιση πινάκων εκπαιδευτικών για  την Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση και ως εκ τούτου όχι μόνο τελούσε σε πλήρη γνώση αλλά και είχε αποφασιστικό ρόλο στο χρόνο που θα διεξάγετο ο  διαγωνισμός αυτός. Γνώριζε, επίσης, ότι ήδη είχαν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις ενσωμάτωσης μεταπτυχιακού τίτλου σε πτυχία, όπως π.χ. των πτυχίων Μουσικών Σπουδών. Ωστόσο, το υπουργείο δεν επίσπευσε την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία, ώστε και όλοι οι απόφοιτοι των αντίστοιχων τμημάτων, εν προκειμένω του Ιονίου Πανεπιστημίου, να λάβουν τη μοριοδότηση που δικαιούνται βάσει του ν. 4589/2019.

–          Το υπουργείο δεν προέβλεψε την αποδοχή των εν λόγω διαπιστωτικών πράξεων έστω και εκπρόθεσμα και πάντως πριν την έκδοση των οριστικών πινάκων όπως συνέβη π.χ. με τις βεβαιώσεις καθυστερημένης αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ.

–          Οι παραλείψεις του υπουργείου Παιδείας σε συνδυασμό με το χρόνο της προκήρυξης, τον οποίο επίσης αποφάσισε το Υπουργείο, εμπόδισαν τους εν λόγω απόφοιτους τελικά από την άσκηση του δικαιώματος που τους παρείχε ο ν.4589/2019, ήτοι να μοριοδοτηθούν κατά έστω και είκοσι επιπλέον μόρια, γεγονός που επέφερε δυσμενείς συνέπειες για τους απόφοιτους του επίμαχου Τμήματος διότι η μειωμένη κατά είκοσι μόρια μοριοδότηση τούς  κατατάσσει  σε χαμηλές θέσεις του αξιολογικού πίνακα, σε σχέση με τους απόφοιτους των άλλων αντίστοιχων τμημάτων.

–          Οι εν λόγω τίτλοι δεν έγιναν δεκτοί μετά την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης στις 02-06-2020, με την αιτιολογία της εκπρόθεσμης υποβολής αυτών.

–          Σύμφωνα  με την  υπ. αριθ. 1474/2018 Απόφαση του Τμήματος Γ’ του Συμβουλίου της Επικρατείας «Όπως έχει κριθεί, οι διατάξεις του ν. 2190/1994 ερμηνευόμενες υπό το φως των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης, έχουν την έννοια ότι δεν αποκλείεται να γίνονται δεκτά από την Διοίκηση, ακόμη και καθ’ υπέρβαση της σχετικώς οριζόμενης προθεσμίας, δικαιολογητικά και πιστοποιητικά προς απόδειξη βαθμολογούμενου κριτηρίου κατάταξης υποψηφίου, όλως εξαιρετικώς, στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος έχει, πάντως, συνυποβάλει με την αίτηση συμμετοχής του στην προκηρυχθείσα διαδικασία, εμπροθέσμως και καλοπίστως, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, σφάλματα ή πλημμέλειες, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικώς σε  πταίσμα του οργάνου που τα εξέδωσε».

–          Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όφειλαν να συμπληρώσουν στο ΟΠΣΥΔ το συγκεκριμένο προσόν.

–          Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου διέθεταν εμπρόθεσμα το προσόν του πτυχίου το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα επιπλέον μοριοδότησης βάσει μίας διαπιστωτικής πράξης η καθυστερημένη  έκδοση της οποίας δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε υπαιτιότητά τους, ούτε και σε υπαιτιότητα της διοίκησης του Πανεπιστημίου η οποία ενήργησε έγκαιρα κατά τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις αλλά αποτελεί σαφή πλημμέλεια και κωλυσιεργία της διοίκησης του υπουργείου Παιδείας.

Επειδή η κωλυσιεργία κατά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 οφείλεται αποκλειστικά στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και των γνωμοδοτικών οργάνων κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.

Επειδή οι απόφοιτου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικών και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους απόφοιτους των άλλων αντίστοιχων τμημάτων  και όσον αφορά τις επίμαχες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Επειδή υφίσταται ο κίνδυνος οι οριστικοί πίνακες της 1ΓΕ/2019 προκήρυξης να εκδοθούν χωρίς οι εν λόγω απόφοιτοι να μοριοδοτηθούν για το integrated master, με αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι είτε να χάσουν μόνιμο διορισμό είτε να βρεθούν σε άλλα μέρη είτε να μείνουν άνεργοι για τα επόμενα δύο σχολικά έτη.

Ερωτάται η αρμόδιος υπουργός:

1.       Γιατί δεν ενήργησε νωρίτερα προκειμένου οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικών και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου να έχουν λάβει ήδη την μοριοδότηση για το integrated master στο πλαίσιο της υπ. αριθ. 1ΓΕ/2019 προκήρυξης;

2.       Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβεί άμεσα προκειμένου κατά την έκδοση των οριστικών πινάκων της 1ΓΕ/2019 οι ανωτέρω υποψήφιοι να λάβουν την ανάλογη μοριοδότηση κατά έστω και είκοσι (20) επιπλέον μόρια για το integrated master; Προτίθεται να προβεί και σε νομοθετική επίλυση του θέματος, εφόσον απαιτηθεί;

 

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ