Τροπολογία για το των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΔΙΠ των ΑΕΙ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 

«Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής.»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Άρθρο …..

Μισθολογικές ρυθμίσεις

 

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιχειρείται περαιτέρω ο εξορθολογισμός των αποδοχών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και των μουσικών των Κρατικών Ορχηστρών (Κ.ΟΑ., Κ.Ο.Θ., Ο.Λ.Σ.), που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

 

Άρθρο ….

Αποδοχές μελών μουσικών συνόλων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Με την παρούσα διάταξη ρυθμίζεται, για λόγους ίσης μεταχείρισης, το μισθολογικό καθεστώς των μελών των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ Α.Ε. (δηλ. της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής) με αναλογική εφαρμογή και σε αυτούς των διατάξεων που ρυθμίζουν το μισθολόγιο των μουσικών των κρατικών ορχηστρών.

Άρθρο …….

Ρύθμιση ζητημάτων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π & Δανείων) που καθορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, μετά από σχετικό γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου ΝΣΚ, θεσμοθετήθηκε και η διαδικασία επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών του με επιστροφή προς αυτούς μέρους καταβληθέντων τόκων στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των ενυπόθηκων δανείων τους, στεγαστικού τομέα.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/38581/0094/7-7-2006 (Β’ 966) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 2/48545/0094/28-8-2006 (Β’ 1164) είχαν μεταβιβαστεί και τιτλοποιηθεί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3453/2006 (A΄ 74) τα έσοδα ενός μέρους του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών δανείων του Τ.Π & Δανείων που αφορούσε ενυπόθηκα στεγαστικά για απόκτηση κατοικίας.

Εφόσον έχουν μεταβιβαστεί οι σχετικές απαιτήσεις, οι δανειολήπτες αυτών των τιτλοποιημένων δανείων δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στην ως άνω νέα πολιτική του Ταμείου περί επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών του.

Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση προτείνεται προκειμένου να υπάρξει ίση μεταχείριση όλων των δανειοληπτών του Τ.Π & Δανείων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με τιτλοποιημένα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, που παραμένουν συναλλασσόμενοι του, αφού με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 2/23510/0094/30.3.2012 (Β’1083) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο «Κανονισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 3965/2011» η διαδικασία είσπραξης εκχωρηθεισών απαιτήσεων από τα δάνειά τους εξακολουθεί να γίνεται από το Τ.Π & Δανείων.

Το κόστος της προτεινόμενης ρύθμισης θα καλύπτεται από τα έσοδα του Τ.Π & Δανείων – λόγω της τιτλοποίησης των δανείων αυτών- προς τούτο δε έχει γίνει και η σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του έτους 2017.

 

Άρθρο………

 

Με την προτεινόμενη διάταξη επιβεβαιώνεται ο ειδικός χαρακτήρας  των  διατάξεων που αφορούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Άρθρο….

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4484/2017 (Α΄ 110)

Με την προτεινόμενη διάταξη και ειδικότερα με τη ρύθμιση της πρώτης παραγράφου επέρχονται αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία προσδιορισμού των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του αιτούντος ή αμετάκλητης αποδοχής σε βάρος του ασκηθείσας αγωγής, ενώ με τη ρύθμιση της δεύτερης παραγράφου επιχειρείται η απλοποίηση και διευκόλυνση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων προσωπικού στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, στις περιπτώσεις που δεν έχει οριστεί ή ελλείπει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου για οποιονδήποτε λόγο.

 

 

Αθήνα, …/9/2017

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

 

Ν. ΠΑΠΠΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

 

 

Π. ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

 

Λ. ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

 

Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

 

«Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής.»

 

Άρθρο ……

Μισθολογικές ρυθμίσεις

 

 1. Η παρ. 6 του άρθρου 130 του ν.4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. O μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

 

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.Δ.Ι.Π. και  ΤΕ Ε.Δ.Ι.Π. 55%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.Δ.Ι.Π. και  ΤΕ Ε.Δ.Ι.Π. 56%

γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.Δ.Ι.Π. και  ΤΕ Ε.Δ.Ι.Π. 59%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.Δ.Ι.Π. και  ΤΕ Ε.Δ.Ι.Π. 62% »

 

 1. Η παρ. 7 του άρθρου 130 του ν.4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.) καθώς και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.»

 

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 130 τουν.4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.»

 

 1. Η παρ. 9 του άρθρου 130 του ν.4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. O μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής:

 

α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ   50%

β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ   51%

γ.  ΒΑΘΜΙΔΑ Β’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ

ΕΕΔΙΠ  52%

δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α’ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ   54%»

 

 1. Η υποπερίπτωση δ της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Τα μέλη Ε.Ε.Π. των Πανεπιστημίων τριακόσια ευρώ (€300). Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα διακόσια πενήντα ευρώ (€250) και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα εκατόν πενήντα ευρώ (€150). Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων εκατόν πενήντα ευρώ (€150). Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα εκατόν είκοσι ευρώ (€120) και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα πενήντα ευρώ (€50).»

 

 1. Η υποπερίπτωση ε της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δ.Ι.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) εκατόν είκοσι ευρώ (€120). Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ογδόντα ευρώ (€80) και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα πενήντα ευρώ (€50).»

 

 1. α) Η περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 149 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ. Επίδομα οργάνου, οριζόμενο ως εξής:

α. Αρχιμουσικός – Εξάρχων τετρακόσια ογδόντα ευρώ (480 €)

β. Κορυφαίος Α` τετρακόσια εξήντα ευρώ (460 €).

γ. Κορυφαίος Β` τετρακόσια σαράντα ευρώ (440 €).

δ. Μουσικός τριακόσια ενενήντα ευρώ (390 €).

 

β) Η παρ. 2 του άρθρου 149 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, πλην των προβλεπομένων στις παρ. 15,16 και 17 του ν. 2065/1992 (Α’ …), στην περ. ε’  της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (A’ ..)  και στην περ. 14 του άρθρου 6 του π.δ. 76/1993 (Α’ …), και  δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές,καταργούνται.»

 

 1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1.1.2017.

 

Άρθρο  

Αποδοχές μελών μουσικών συνόλων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 16Α του ν.4173/2013 (Α΄ 169), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις κάθε είδους αποδοχές των μελών των μουσικών συνόλων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 146 έως 149, καθώς και το άρθρο 155 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).»

 1. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1.1.2017.

 

Άρθρο….

Ρύθμιση ζητημάτων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εφαρμόζει την πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών και σε δανειολήπτες του, τα δάνεια των οποίων έχουν τιτλοποιηθεί δυνάμει του άρθρου 9 του ν.3453/2006 (Α’ 74).

 

Άρθρο…………

 

Στο τέλος του άρθρου 34 του ν.4484/2017 (A’ 110) προστίθεται παράγραφος 27 ως εξής:

«27. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Πρώτου του ν.4389/2016 (Α’ 94).»

 

Άρθρο  ………

Τροποποίηση διατάξεων του ν.4484/2017 (Α΄ 110)

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 45 του ν.4484/2017 (Α’ 110) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος ή ο υπάλληλος της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος καταδικάζεται αμετάκλητα ή γίνεται αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον του, υποχρεούται να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο τη δαπάνη που σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, για την οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα, ή με την αξίωση της αγωγής, που έγινε αμετάκλητα δεκτή σε βάρος του.»

 1. Στο άρθρο 47 του ν.4484/2017 (Α’ 110) προστίθεται παρ. 15 ως εξής:

«15. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5,6,7 και 8 δεν απαιτείται εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., εφόσον αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 ή ο Πρόεδρός του ελλείπει. Η παρούσα ισχύει από την 01.08.2017.»

 

 

Αθήνα, ../9/2017

 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 

 

Ν. ΠΑΠΠΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

 

 

Π. ΚΑΜΜΕΝΟΣ

 

 

 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

 

Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

 

Λ. ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

 

Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ