Δείτε το ψήφισμα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του για την Πιστοποίηση και

Τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία της 18-01-2018) εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους σχετικά με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν προταθεί στο Υπουργείο Παιδείας για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στα Πανεπιστήμια, σύμφωνα με τις οποίες η παιδαγωγική, διδακτική και εκπαιδευτική ικανότητα θα πιστοποιείται, βάσει ελέγχου των μαθημάτων που έχει επιτυχώς παρακολουθήσει κάθε φοιτητής και φοιτήτρια, από ειδική Δομή ή το ειδικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία θα παρέχουν και το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Σύμφωνα με το Ι.Ε.Π. η αναγκαιότητα νέων νομοθετικών ρυθμίσεων βασίζεται στην εκτίμηση ότι σε ελάχιστ α Τμήματα παρέχεται εκπαίδευση στη διδακτική του αντικειμένου και αυτή συνή θως δεν εί ναι υποχρεωτική ή καλύπτεται μόνο τύποις .

Τίθενται τέσσερα κριτήρια διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας

(1. γνώση του επιστημονικού αντικειμένου, 2. παιδαγωγική και ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση, 3. διδακτική ικανότητα του επιστημονικού πεδίου, 4. πρακτική άσκηση), ακυρώνοντας τις θεματικές περιοχές του προηγούμενου νόμου (χωρίς να παρέχεται επιστημονική αιτιολόγηση, χωρίς τη συμμετοχή ειδικών της διδακτικής από πανεπιστημιακά Τμήματα ή τη συμμετοχή των ίδιων των εκπαι-
δευτικών).

Οι προτάσεις αυτές απαιτούν νέους κύκλους εκπαίδευσης για την απόκτηση του επιμηκύνοντας αναίτια το χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών.

Το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) Αγγλικής σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νόμου 3848/2010, άρθρο 2, περίπτωση β’ (ΦΕΚ Α΄ 71), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον νόμο 4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, περιπτώσεις β’ και ε’ (ΦΕΚ Α’ 193). Το ΠΠΔΕ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 31/12/2014, αριθμός φύλλου 3685, Τεύχος Δεύτερο) μετά από θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σημειώνεται ότι το ΠΠΔΕ Αγγλικής προσφέρεται κατ’ επιλογήν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες που φοιτούν στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και οδηγεί στην χορήγηση «Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» μετά από επιτυχή συμμετοχή σε αυτό και εξασφάλιση τουλάχιστον 36 πιστωτικών μονάδων ECTS (οι οποίες κατανέμονται στα 7 μαθήματα του προγράμματος, που εμπίπτουν στις τρεις θεματικές περιοχές που όριζε ο νόμος) και 325 ώρες εξ επαφής διδασκαλία.

Το ΠΠΔΕ Αγγλικής έχει ευθυγραμμίσει τους μαθησιακούς του στόχους με εκείνους που προδιαγράφονται στον «Ευρωπαϊκό Φάκελο Εκπαιδευόμενων Καθηγητών Γλωσσών» *European Profile for Student Teachers of Language+, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο αναστοχασμού, αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης μελλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ξένων γλωσσών.

Ευθυγραμμίζεται επίσης με το European Profile for Language Teacher Education: A Frame of Reference, το οποίο επίσης περιλαμβάνει περιγραφικούς δείκτες των γνώσεων και δεξιοτήτων που θεωρείται σκόπιμο να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι/ες καθηγητές/τριες ξένων γλωσσών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) φοιτητών δεν συντελείται «τύποις». Σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκτελούν την Πρακτική τους Άσκηση κάτω από την καθοδήγηση ενός ειδικά εκπαιδευμένου μέντορα/εκπαιδευτικού Αγγλικής. Κατά την διάρκεια της ΠΑ, οι φοιτητές ακολουθούν ένα δομημένο πρόγραμμα με συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες αξιολογούνται βάσει περιγραφητών του
ΕΦΕΚΑΓ.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν ολοκληρωμένο Φάκελο (βάσει των προδιαγραφών του Ευρωπαϊκού Φακέλου), ο οποίος είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του Πιστοποιητικού. Με τον τρόπο αυτόν οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν «διαπιστευμένα» προσόντα ισότιμα με τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών όλων των άλλων των κρατών μελών της ΕΕ, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγής εκπαιδευτικών, και να εργαστούν στο εξωτερικό.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του ΤΑΓΦ έχουν αναπτυχθεί ηλεκτρονικές δομές (ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτοτοποθέτησης των φοιτητών στα σχολεία, ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης των φοιτητών από τους εκπαιδευτικούς μέντορες κατά τη διάρκεια της ΠΑ και πλατφόρμα ανάπτυξης ηλεκτρονικών πορτφόλιων από τους
φοιτητές).

Παράλληλα το σώμα των μεντόρων (250 εκπαιδευτικοί Αγγλικής) έχει επιμορφωθεί συστηματικά με σεμινάρια και ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρονικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για μέντορες.

Με βάση τα παραπάνω είναι εμφανές ότι το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, προσφέρει ουσιαστική παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με πραγματική πρακτική άσκηση και όχι μόνο τύποις εκπαίδευση στην διδακτική του αντικειμένου.

Το ΤΑΓΦ έχει μακρόχρονη εμπειρία και σημαντική επιστημονική υποδομή για το ΠΠΔΕ (Βράβευση με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών 2006 για το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών και Εκπαίδευση Μεντόρων), και έχει εισάγει σημαντικές καινοτομίες σχετικά με την αρχική εκπαίδευση μελλοντικών εκπαιδευτικών Αγγλικής σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Καμία δομή ή Παιδαγωγικό τμήμα δεν είναι σε θέση να προσφέρει την εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχει το Τμήμα στους φοιτητές μας.

Θεωρούμε επομένως ότι:

 η όποια παροχή πιστοποίησης εκτός του Τμήματος θα οδηγήσει στην υποβάθμιση του πτυχίου ενώ απαξιώνει το Πρόγραμμα Σπουδών μας και τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτό.

 οι νέες προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις συμβάλλουν στην διαιώνιση του αποσπασματικού, ευκαιριακού και χαοτικού χαρακτήρα του επιμορφωτικού σκηνικού στο τόπο μας, αφού χωρίς την ύπαρξη ενός Πλαισίου Προσόντων Εκπαιδευτικών δεν μπορεί να υπάρξει μια συνεκτική επιμορφωτική πολιτική προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να αποκτούν σταδιακά, σε
όλη την διάρκεια της καριέρας τους, τις απαιτούμενες από το εκπαιδευτικό σύστημα γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες.

Ένα Πλαίσιο Προσόντων Εκπαιδευτικών θα επέτρεπε τον σχεδιασμό επιμορφωτικής πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο που να συνδέει την αρχική κατάρτιση με την δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί όχι στο περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά στις γνώσεις, ικανότητες και αξίες/στάσεις που οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποκτήσουν καθώς εξελίσσονται στη σταδιοδρομία τους ως εκπαιδευτικοί.

Εκτιμώντας ότι η Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και η χορήγηση του σχετικού Πιστοποιητικού θα πρέπει να παρέχεται από το Τμήμα, εφόσον μόνο αυτό μπορεί να υποστηρίξει μαθήματα ειδικής διδακτικής και παιδαγωγικής που απαιτεί το γνωστικό αντικείμενο, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 Δηλώνουμε την αντίθεση μας στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας και του ΙΕΠ να ακυρώσει την θεσμοθετημένη με ΦΕΚ Πιστοποίηση Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας του Τμήματός μας.

 Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ να αποσύρουν τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις εις βάρος των Τμημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της Πιστο- ποίησης.

 Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στην σύνταξη Πλαισίου Προσόντων Εκπαιδευτικών με την συμμετοχή ειδικών της Διδακτικής και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις προτάσεις του ΟΟΣΑ (2005, 2013) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.