Ανακοίνωση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας – Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα/σχέση εργασίας, κλάδο/ ειδικότητα που θα καλυφθούν με μετάταξη

 1. Την αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.28538/4.9.2017 (Β’ 3212) απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Σύσταση και ορισμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΚ/Φ.38/4/οικ.36085/25.10.2017 (Β’ 3951) απόφαση, καθώς και την αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΚ/Φ.49Κ/80/οικ.29308/8.9.2017 (Β’ 3347) απόφαση της Υπουργού Διοκητικής Ανασυγκρότησης «Στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας»
 2. Το υπ’αριθμ. (2) Πρακτικό της από 10.11.2017 συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, κατά την οποία η Επιτροπή αξιολόγησε τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη θέσεων με μετάταξη
 3. Τα αιτήματα των φορέων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν.4440/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Α. Το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα/σχέση εργασίας, κλάδο/ ειδικότητα που θα καλυφθούν με μετάταξη, ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 41
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20
ΠΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 44
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 15
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 58
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 1
ΠΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11
ΤΕ ΙΔΑΧ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6
ΔΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΙΔΑΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 1
ΥΕ ΙΔΑΧ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 1
ΥΕ ΙΔΑΧ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ 3
ΥΕ ΙΔΑΧ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 63
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 19
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΑΤΡΩΝ 7
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Δ.Υ.ΕΣΥ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΙΔΑΧ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΤΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΔΗΓΩΝ 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 7
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΥΕ ΙΔΑΧ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 108
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13
ΠΕ ΙΔΑΧ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΙΔΑΧ ΝΟΜΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ- ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13
ΤΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 21
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 98
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 21
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 12
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 15
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 8
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ-ΑΛΙΕΙΑΣ 1
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 7
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 3
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 11
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 15
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΠΕ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΙΔΑΧ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 3
 1. ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α.Σ.Ε.Π.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΕΚΠ.ΒΑΘΜΙΔΑ/ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ: 29
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 15
ΠΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3
ΤΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1
ΥΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2

Β. Αναλυτικά, το σύνολο των θέσεων των φορέων ανά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα/σχέση εργασίας, κλάδο/ειδικότητα που θα καλυφθούν με μετάταξη, η κατανομή αυτών ανά οργανική μονάδα, η έδρα αυτής, τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου – Απογραφή () στη διαδρομή «ΕΣΚ Κινητικότητα» –> «1ος Κύκλος Κινητικότητας 2017» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης .

Γ. Οι εν λόγω θέσεις θα καλυφθούν από υπαλλήλους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3 του ν.4440/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 4 παρ.2-4 του ίδιου νόμου, με αίτηση που υποβάλλεται προς την Υπηρεσία υποδοχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ήτοι από 16/11/2017 έως και 30/11/2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ