Κέντρα Κοινότητας | Με κοινή Υπουργική απόφαση καθορίστηκαν οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας στις οποίες ορίζεται και το προσωπικό που μπορεί να εργαστεί σε αυτά, όπως:

Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση ή και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και τη δημιουργική ενασχόληση παιδιών (Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί

Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος, πτυχιούχος ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος

Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ειδικότητες καθώς και το αντικείμενο των Κέντρων Κοινότητας

Άρθρο 1

ΟΡΙΣΜΟΣ

1. Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού δύναται να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας».

2. Τα «Κέντρα Κοινότητας», τα Παραρτήματα και οι Κινητές Μονάδες τους, λειτουργούν ως δομές συμπληρωματικές των Κοινωνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων ΟΤΑ α΄ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.

Σε περίπτωση που σε ΟΤΑ α΄ βαθμού δεν λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6. 3.

Σκοπός των «Κέντρων Κοινότητας» είναι η υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Άρθρο 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1. Κάθε «Κέντρο Κοινότητας» λειτουργεί υποχρεωτικά με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1.1. Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών.

1.1.1. Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, προγράμματα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.λπ.).

1.1.2. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα. Τα «Κέντρα Κοινότητας» υποχρεούνται ιδιαίτερα να παρέχουν υποστήριξη στους πολίτες κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», τόσο για την ορθή συμπλήρωση αυτής, όσο και για την προσκόμιση και παραλαβή των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών.

1.2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.

1.2.1. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ.

1.2.2. Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων:

α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια

β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.

1.2.3. Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.

2. Το «Κέντρο Κοινότητας» ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, δύναται να παρέχει υπηρεσίες που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες: – Παροχή γενικής συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α. – Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες. – Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.). – Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές. – Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α. – Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Μετανάστες. – Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ. – Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών. – Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του «Κέντρου Κοινότητας» κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του συντονιστή του Κέντρου και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών. – Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, οικογένειες, ενήλικες και ηλικιωμένους.

Το Κέντρο Κοινότητας στελεχώνεται ανάλογα με τον πληθυσμό του οικείου Δήμου, και υποχρεωτικά τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους, εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος, πλήρους απασχόλησης. Ο Κοινωνικός Λειτουργός θα εκτελεί χρέη συντονιστή και βασικού υπευθύνου υλοποίησης των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας.

3.5. Οι ειδικότητες του προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας ορίζονται ως εξής: – Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστημών, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας. – Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος, πτυχιούχος ΑΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος. – Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ει δυνατόν με εμπειρία σε θέματα απασχόλησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση ή και εμπειρία στη μαθησιακή στήριξη και τη δημιουργική ενασχόληση παιδιών (Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Παιδαγωγοί κ.λπ.). – Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ με άδεια άσκησης επαγγέλματος, στην περίπτωση Κέντρου Κοινότητας διευρυμένου με παράρτημα Ρομά ή ΚΕΜ. Ελλείψει αυτού, βοηθός νοσηλευτή των σχολών ΤΕΕ/ΜΤΕΝΣ/ΙΕΚ/ΕΠΑΛ με άδεια άσκησης επαγγέλματος. – Διαμεσολαβητής για Ρομά, Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής για μετανάστες και πρόσφυγες, στην περίπτωση Κέντρου Κοινότητας διευρυμένου αντίστοιχα με παράρτημα Ρομά ή ΚΕΜ, τουλάχιστον ΥΕ (εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν), ο οποίος, σε κάθε περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας και της διαλέκτου της, ειδικότερα δε, προκειμένου για Ρομά, της διαλέκτου Ρομανί. – Υπάλληλος αρμόδιος για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου, τουλάχιστον ΔΕ.3.6. Κάθε Κέντρο Κοινότητας δύναται να έχει παραπάνω από ένα άτομο ανά ειδικότητα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης, με την επιφύλαξη των περιορισμών της υποπαραγράφου

3.7. Το Κέντρο Κοινότητας δύναται και μετά την έναρξη λειτουργίας του να προβεί σε πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυξημένες ανάγκες του, όπως η παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε ηλικιωμένους, η ενισχυμένη στήριξη σε Ρομά και μετανάστες, ή για να εξυπηρετήσει με τον βέλτιστο τρόπο συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως το παιδί και η οικογένεια.