Το τελικό σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την έρευνα, στο οποίο περιλαμβάνονται και όλες οι διατάξεις του που αφορούν τα θέματα πρυτανικών εκλογών στα ΑΕΙ, αλλά και λειτουργίας των ανωτάτων ιδρυμάτων παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα «Το Βήμα».

Το σχέδιο συζητήθηκε και στη Σύνοδο Πρυτάνεων που έγινε το Σάββατο, σε κεντρικό πανεπιστήμιο της Αθήνας, ενώ τη Δευτέρα αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας για διαβούλευση.

Όπως είχε ήδη αποκαλύψει «Το Βήμα» στις 13 Δεκεμβρίου, με το νομοσχέδιο «επιστρέφουν» όλες οι διατάξεις που αφορούν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ τα οποία ωθούνται σε χρηματοδότηση σχεδόν αποκλειστικά μέσω των Ειδικών Λογαριασμών τους (κοινοτικά κονδύλια), ενώ οι φοιτητές επανέρχονται στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή των διοικήσεων ΑΕΙ και μάλιστα σε ισχυρότερη θέση. Συγκεκριμένα με ποσοστό 20% επί του αριθμού των μελών ΔΕΠ το οποίο όμως μειώνεται αν η συμμετοχή τους είναι μειωμένη.

Παράλληλα, εντός 50 ημερών από τη δημοσίευση του νόμου διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη αντιπρυτάνεων σε όλα τα ιδρύματα. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αναπληρωτές πρύτανη δύνανται να συμμετάσχουν στην κατά τα παραπάνω εκλογική διαδικασία.

Παράλληλα, το κράτος «ξεφορτώνεται» τα ΑΕΙ και τη χρηματοδότησή τους και οι περίφημοι ΕΛΚΕ θα μπορούν να αναλάβουν «κάθε είδους έργο και δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία του οικείου AEI με δέσμευση του αντίστοιχου ποσού από τα αποθεματικά τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισής τους».

Με το ίδιο νομοσχέδιο υποβαθμίζονται τα Συμβούλια των ΑΕΙ που πλέον θα εκφράζουν απλή γνώμη, χωρίς καμία διοικητική ή ελεγκτική ισχύ.

Πρυτανικές εκλογές: Επιστροφή φοιτητών συσχετιζόμενη με τη συμμετοχή

Για τις εκλογές της διοίκησης των ΑΕΙ, στο κείμενο αναφέρεται ότι ο πρύτανης εκλέγεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για τετραετή θητεία από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ, των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών του ιδρύματος και των υποψηφίων διδακτόρων, του επιστημονικού, διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και του διοικητικού προσωπικού του ιδρύματος.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο νόμος:

«Ο αριθμός των ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επί μέρους συνόλων : [ i ] των μελών του ΔΕΠ που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, [ ii ] του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών που ψήφισαν, πολλαπλασιαζόμενου επί 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών, [iii] του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών που ψήφισαν, πολλαπλασιαζόμενου επί 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών, [iv] του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των υποψηφίων διδακτόρων που ψήφισαν, πολλαπλασιαζόμενου επί 0,05 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων υποψηφίων διδακτόρων, [v] του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό του επιστημονικού, διδακτικού, εργαστηριακού και τεχνικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) που ψήφισε πολλαπλασιαζόμενου με 0,05 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της ως άνω κατηγορίας προσωπικού και [vi] του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό του διοικητικού προσωπικού που ψήφισε πολλαπλασιαζόμενου με 0,05 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της ως άνω κατηγορίας προσωπικού. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην περίπτωση που είναι κάτω από το μισό (0,5) στην προηγούμενη μονάδα ενώ στην περίπτωση που είναι 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα».

Σε περίπτωση δύο διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών με τη διαδικασία της κάλπης, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου το αργότερο εντός επτά ημερών από την τελευταία ψηφοφορία.

Για την υποβοήθηση του έργου του πρύτανη σε κάθε ΑΕΙ εκλέγονται καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτές καθηγητές ως αντιπρυτάνεις. Η εκλογή τους διενεργείται με ενιαίο και χωριστό από τους υποψηφίους πρυτάνεις ψηφοδέλτιο. Κάθε εκλέκτορας μπορεί να επιλέξει έναν εκ των υποψηφίων αντιπρυτάνεων, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις ανά ίδρυμα.

Η σύνθεση της Συγκλήτου αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, τους κοσμήτορες, τους προέδρους των τμημάτων, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών από κάθε σχολή και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών ή των υποψηφίων διδακτόρων του ιδρύματος, οι οποίοι θα οριστούν με τους αναπληρωματικούς τους έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Στη Σύγκλητο θα υπάρχει και ένας εκπρόσωπος από κάθε κατηγορία του επιστημονικού, διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και ένας εκπρόσωπος του διοικητικού προσωπικού, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους από τα συλλογικά όργανα της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία δύο ετών.

Με τον νόμο ρυθμίζονται επίσης για μία ακόμη φορά τα θέματα σύνταξης οργανισμών των ιδρυμάτων που δεν έχουν ως σήμερα προχωρήσει.

Ψήφισμα Συνόδου Πρυτάνεων

Τη δεινή οικονομική κατάσταση των πανεπιστημίων τονίζει η Σύνοδος των Πρυτάνεων που συνήλθε το Σάββατο. Στο ψήφισμά της αναφέρεται:

«H Σύνοδος των Πρυτάνεων στη σημερινή της (σ.σ. Σάββατο) συνεδρίαση εξέτασε τα προβλήματα λειτουργίας των πανεπιστημίων από τη συνεχόμενη μείωση της χρηματοδότησης, τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, καθώς και τις δυσλειτουργίες του θεσμικού πλαισίου των Ιδρυμάτων.

Ιδιαίτερα, σε σχέση με τους τακτικούς προϋπολογισμούς των ΑΕΙ για το 2016 η Σύνοδος των Πρυτάνεων διαπιστώνει το τεράστιο πρόβλημα της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης κατά 20% περίπου, η οποία οδηγεί σε μια συνολική μείωση της τάξεως του 70% σε επίπεδο πενταετίας. Σημειώνεται ότι η μείωση για το 2016 του τακτικού προϋπολογισμού για το υπουργείο Παιδείας είναι 1,8% .

Με δεδομένο ότι οι δραστικές περικοπές της κρατικής επιχορήγησης των προηγουμένων ετών έχουν εξανεμίσει τις όποιες ταμειακές δυνατότητες των Πανεπιστημίων, τα ΑΕΙ με την νέα μείωση του 2016 οδηγούνται σε αδυναμία αντιμετώπισης των στοιχειώδων υποχρεώσεών τους στο επόμενο έτος.

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θεωρεί υποχρέωση της να αναδείξει το τεράστιο αυτό πρόβλημα επιβίωσης των Ιδρυμάτων. Για τον σκοπό αυτό αποφασίζει:

* Να ζητήσει από το υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει για το 2016 –με την 1η Τροποποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού– επιχορήγηση τουλάχιστον ίση με εκείνη του 2014.

* Να εξουσιοδοτήσει το προεδρείο να ορίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα ημερομηνία δημοσιοποίησης του προβλήματος κατά την οποία όλα τα πανεπιστήμια θα οργανώσουν συνεντεύξεις Τύπου ανά πόλη για την τεκμηριωμένη ανάδειξη της οικονομικής αδυναμίας λειτουργίας των ΑΕΙ για το 2016.