Όλες οι ρυθμίσεις του ΝΣΧ σκούπα. Δείτε το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4264 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». Όπως έχει γράψει το Paideia-ergasia στον εν λόγω νόμο έχουν συμπεριληφθεί πληθώρα ρυθμίσεων που αφορούν το Υπουργείου Παιδείας και το σύνολο των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Δείτε το ΦΕΚ
Άρθρο 44 Ρύθμιση θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)
Στο άρθρο 16 του ν. 4186/2013 (Α΄193) επέρχονται oι κάτωθι τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 1 και στην τρίτη περίοδο, η φράση «και στη δημιουργία και λειτουργία της Τράπεζας
Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.» αναδιατυπώνεται ως εξής: «και
στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Δαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π..»
2. Η παράγραφος 2 αναριθμείται ως παράγραφος 2Α.
3. Στην παράγραφο 2Α, η περίπτωση α΄ αναδιατυπώνεται ως εξής:
«α) την έγκριση της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών
Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.».
4. Στην παράγραφο 2A και στην περίπτωση η΄ διαγράφονται οι πρώτες τρεις (3) λέξεις.
5. Στην παράγραφο 2Α, στην περίπτωση ι΄, στη δεύτερη περίοδο και μετά τη φράση «τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προστίθεται φράση ως εξής: «ή εφόσον αυτός ελλείπει, τον εκάστοτε Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
6. Μετά το τέλος της παραγράφου 2Α προστίθεται επιπλέον παράγραφος 2Β ως εξής:
«α) Ειδικά και μόνο για τα σχολικά έτη 2013−2014 και 2014−2015 και για τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ που προβλέπονται στο π.δ. 60/2006 (Α΄65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στη Φ.253/155439/Β6/2009 υ.α. (Β΄2544), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των πανελλαδικών εξετάσεων των
ΕΠΑΛ που προβλέπονται στο ν. 3748/2009 (Α΄29), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των πανελλαδικών εξετάσεων
των ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που προβλέπονται στη Φ. 253/128314/Β6/2002 υ.α. (Β΄1538), όπως τρο
ποποιήθηκε και ισχύει, και των πανελλαδικών εξετάσεων που προβλέπονται στη Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, με τις οποίες διεξάγονται οι διαδικασίες αυ−
τές, με τη διαφοροποίηση ότι ο πρόεδρος του Ε.Ο.Ε. ασκεί την εποπτεία στις αντίστοιχες προβλεπόμενες
Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων, στις οποίες δύναται να παρίσταται.
β) Για τις ως άνω διαδικασίες, για την ως άνω χρονική περίοδο και για τις αρμοδιότητες που περιγράφονται
στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 που αναφέρονται σε κεντρικό επίπεδο,
θα ζητείται η γνώμη του προέδρου του Ε.Ο.Ε..»
7. Στο τέλος της παραγράφου 2Β προστίθεται παράγραφος 2Γ ως εξής:
« Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2013−2014, ο Ε.Ο.Ε. δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες των προαγωγικών εξετάσεων της Α΄Λυκείου και στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκο−
λίας.»
8. Στην παράγραφο 3, στην περίπτωση β΄, να προστεθεί στο τέλος η φράση «ή όταν ελλείπει τον νόμιμο
αναπληρωτή του».
9. Στην παράγραφο 3, η περίπτωση δ΄ να αναδιατυπωθεί ως εξής:
«Ένα μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου ή ένα μέλος ΕΠ ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών.»
10. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 αναδιατυπώνεται ως έξης:
«Έναν Σχολικό Σύμβουλο ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών.»
11. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 προστίθεται στο τέλος φράση ως εξής: «ή εφόσον αυτός ελλείπει, τον εκάστοτε Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.»
12. Στην περίπτωση ζ΄της παραγράφου 3 προστίθεται στο τέλος φράση ως εξής: «ή εφόσον ελλείπει τον
νόμιμο αναπληρωτή του.»
13. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«4.α) Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από
πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα μέλη των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, οι οποίοι συνεπικουρούνται από ειδική τριμελή επιτροπή δύο μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου της ημεδαπής και έναν
σχολικό σύμβουλο Δ.Ε., τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄
και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄
της προηγούμενης παραγράφου και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους, τα μέλη
προτείνονται από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής και την ειδική τριμελή επιτροπή και
ο ορισμός τους επικυρώνεται από το Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του.»
14. Η περίπτωση γστ΄ της παραγράφου 6 καταργείται.
15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 τροποποιείται ως εξής:
«Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της. Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής μπορεί να εξουσιοδοτούνται άλλα μέλη ή άλλα όργανά της να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις.»
16. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 45 Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Στο εδάφιο α΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 3, του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) μετά τη φράση «Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα» προστίθεται κείμενο ως εξής: «Όλα τα θέματα για τα μαθήματα επιλογής της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου: Εφαρμογές Πληροφορικής, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία, καθώς και για όλα τα μουσικά μαθήματα των Μουσικών Λυκείων, για τα μαθήματα κατευθύνσεων όλων των τάξεων Λυκείου των Καλλιτεχνικών σχολείων ορίζονται από τον οικείο διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.»
2. Τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα» ισχύουν και για τις πράξεις που αφορούν τα μέλη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών των Εξεταζόμενων Μαθημάτων που συγκροτούνται από το ΙΕΠ στο πλαίσιο εφαρμο-
γής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3, και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α΄193) για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας των ενεργειών των εν λόγω οργάνων. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό,
τις μετακινήσεις και τις αμοιβές των μελών και περιέχουν δεδομένα που αφορούν στην ταυτότητά τους, δημοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εξετάσεων.
3. Στο τέλος του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. α) Για το σχολικό έτος 2013-2014 δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των Εκκλησιαστικών Λυκείων στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους μαθητές που φοιτούν σε Μειονοτικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και σε ελληνικά λύκεια του εξωτερικού και για τους ρωμαιοκαθολικούς μαθητές που φοιτούν σε λύκεια στα οποία διδάσκεται το ρωμαιοκαθολικό
δόγμα στο εξεταζόμενο μάθημα των θρησκευτικών. Η εφαρμογή της τράπεζας δύναται να επεκτείνεται και στους ανωτέρω με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ και γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (όσον αφορά στα Μειονοτικά Λύκεια και τα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια) ή του αρμόδιου Συντονιστή σχολείων του εξωτερικού αντί-
στοιχα, β) Θέματα εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων στα ΓΕΛ μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ.»
4. Στο τέλος του άρθρου 43, του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«5. α) Δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και β) Θέματα εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων στα ΕΠΑ.Λ. μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ».
5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται και η περίπτωση γ΄ α-ναριθμείται σε β΄.
6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α΄193) συγχωνεύονται σε ένα και αντικαθίστανται ως εξής:
“Γενικό βαθμό προαγωγής σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκόμενων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής, εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού μέσου όρου ίσου ή α-
νώτερου του δέκα (10) σε όλα τα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή αλλά έχει μέχρι σε δύο μαθήματα κάτω του δέκα παραπέμπεται σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, οπότε και προάγεται εφόσον σε όλα τα μαθήματα έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10). Μαθητής που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις επαναλαμβάνει τη φοίτηση.»
7. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, υστέρα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: α. Επανακαθορίζονται τα μαθήματα προσανατολισμού της Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού της Γ΄ τάξης, καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ.. β. Καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα των ημερησίων γυμνασίων. γ. Καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των
μαθητών Γενικού Λυκείου. Εξαιρετικά για το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α΄ τάξη Ημερησίου και την Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και για το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β΄ τάξη Ημερησίου και τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών μπορεί να καθορίζεται με τροποποίηση των υπαρχόντων προεδρικών διαταγμάτων».
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) μετά τη φράση: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων» προστίθεται η φράση «ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
9. Στην περίπτωση γ΄, της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται η φράση «η αξιολόγησή της».
10. Στο τέλος της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται φράση ως εξής: «και καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Εσπερινού Γυμνασίου.»
11. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται περίπτωση ια΄:
«ια) Καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού.»
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) μετά τη φράση «του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων» προστίθεται η φράση «ύστερα από ει-σήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
13. Στην αρχή του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται φράση «η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες, οι διακοπές, τα ωρολόγια προγράμματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.». Για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 η διάρκεια του σχολικού και διδακτικού έτους, οι περίοδοι διδασκαλίας των μαθημάτων και διεξαγωγής των εξετάσεων, οι αργίες και οι διακοπές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
14. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται η φράση «η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές,».
15. Στην περίπτωση ε΄της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται η φράση «των ημερησίων τεχνολογικών λυκείων» με τη φράση «των ημερησίων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων».
16. Το εδάφιο ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) καθορίζονται τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., η αντιστοιχία των διδασκομένων μαθημάτων και των κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α΄ και β΄, ανάθεση όλων των τάξεων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».
17. Τα θέματα των εδαφίων β΄ έως και ι΄, της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
18. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια.»
19. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου καταρτίζονται από το I.E.Π., μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν, και περιλαμβάνουν:».
20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και προκειμένου για την ομαλή διεξαγωγή των προαγωγικών, απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠ.Α.Σ. δύναται να διατίθεται ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 της μη τυπικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση.
21. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 46 Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής Αγωγής
1. Η παρ. 24 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι οποίοι προσλαμβάνονται για ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδομαδιαίως, λαμβάνουν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές πλήρους ωραρίου από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-2014. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: σε άλλη ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται, σε ενισχυτική διδασκαλία στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας που υπηρετούν ή σε όμορη σχολική μονάδα. Η ανωτέρω απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής αγωγής. Τα όσα ανωτέρω υλοποιούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), καταργούνται και τίθενται εδάφια ως εξής: «Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψής τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες με σειρά προτεραιότητας: α) παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης μειωμένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου κατά τα ανωτέρω, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην αποστολή των ονομάτων των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.»
3. Στην παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το εδάφιο από τη φράση: «Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων» έως και τη φράση: «έως και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο ΚΕΔ-ΔΥ.»
4. Για τις ανάγκες δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι αντίστοιχοι πίνακες πρόσληψης προσωπικού των περιφερειακών διευθύνσεων, μπορούν να συγκροτούνται οι ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39 του ν. 4115/2013, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι διατίθενται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δημόσιες μονάδες υγείας και τα ΚΕΔΔΥ. Τα ανωτέρω ισχύουν από το σχολικό έτος 2013-2014.
5. Στις περιπτώσεις προγραμμάτων συνεκπαίδευσης για μαθητές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης που διαθέτουν Τμήμα Ένταξης, τη διαδικασία για τη μεταφορά των μαθητών αναλαμβάνει η Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εγγραφής κάθε μαθητή. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης διενεργείται σε σχολική μονάδα άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από αυτή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, την έγκριση μετακίνησης εκδίδει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ και ΔΕ.
6. Στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) στην περίπτωση γ΄ που ακολουθεί μετά την περίπτωση 2β΄, μετά τη φράση «ΣΔΕΥ» τίθεται η φράση «, καθώς και στις ΣΜΕΑΕ». Τα ανωτέρω ισχύουν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013-2014.
7. Κατά την πρώτη εφαρμογή από το σχολικό έτος 2013-2014 του θεσμού των ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39
του ν. 4115/2013 (Α΄24) μπορούν να συγκροτούνται οι ΕΔΕΑΥ ακόμα και αν απουσιάζει ένα μέλος τους, λόγω εξάντλησης των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ που τηρούνται στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης.
8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαϊου 2014.
Άρθρο 47 Ρύθμιση Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης
1. Στο άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται εμβόλιμο εδάφιο, το οποίο λαμβάνει τον αριθμό ζ΄, αναριθμουμένων των λοιπών σε η΄ και θ΄, ως ακολούθως:
«ζ) τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών και την έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους».
2. Στο άρθρο 18 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται εμβόλιμη παράγραφος, η οποία λαμβάνει τον αριθμό 3, αναριθμούμενης της νυν παραγράφου 3 σε 4, ως ακολούθως:
«3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης – κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..»
3. Oι παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει
τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996.» και
«7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους
ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή ΣΕΚ. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δυναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα.»
4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίστανται ώς εξής:
«Υποδιευθυντής τοποθετείται σε κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ με περισσότερους από εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές τοποθετείται και δεύτερος υποδιευθυντής.»
5. Το εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Ευθύνεται για τη διοικητική λειτουργία και οικονομική διαχείριση των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.»
6. Το τελευταίο εδάφιο α΄ της παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της ΓΓΔΒΜ.»
7. Στο άρθρο 44 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188), τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Με τον ανωτέρω Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ΣΔΕ, στις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά τους, στα προγράμματα εκπαίδευσης και στη διάρκειά τους, στη διοίκηση και στελέχωση, στη μοριοδότηση των εκπαιδευτών, στην αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση δομών, προγραμμάτων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους, στη διαδικασία και στον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στα υπηρεσιακά έντυπα και
οποιαδήποτε λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα τα οποία αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία τους.»
8. Στο άρθρο 47κ του ν. 4186/2013 (Α΄193) καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 4, αναριθμούμενων των λοιπών σε 1, 2, 3, 4.
9. Στο άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (Α΄24) αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ως ακολούθως:
«1. α) Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188) τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.»
10. Από τα ταμειακά διαθέσιμα του καταργηθέντος Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3879/2010
(Α΄63), τα οποία μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για τις λειτουργικές ανάγκες των δημοσίων Ι.Ε.Κ., βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 5 περίπτωση α΄ του ν. 3966/2011 (Α΄118), τμήμα αυτών που αφορά καταβληθέντα δίδακτρα υποψηφίων καταρτιζόμενων για το 2010, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν εκπαιδεύτηκαν, είναι δυνατόν να επιστραφούν στους δικαιούχους, ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι δικαιούχοι επιστροφής των ανωτέρω διδάκτρων υποχρεούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου: α) το παραστατικό ή νόμιμο αντίγραφο της καταβολής των διδάκτρων, β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές ποσό καταβολής, ο φορέας στον οποίο κατεβλήθησαν τα δίδακτρα (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η αιτία καταβολής τους.
Η εκκαθάριση των ανωτέρω επιστροφών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα γίνει μετά από έγκριση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και αποστολή τους στο φορέα εκκαθάρισης.
11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του I.E.Π..»
12. Κυρώνεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. ΓΠ/20082/23.12.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β΄2844), καθώς και η αριθμ. Β/2387/17.1.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε
με την αριθμ. ΔΠ/13515/24.5.2013 όμοια απόφαση και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
13. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαϊου 2014.
Άρθρο 48 Ρυθμίσεις Ιδιωτικών Σχολείων
1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α΄244) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.»
2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:
α) τα άρθρα 64, 71, 72, 73, 74, 76 και 77 του α.ν.2545/1940 (Α΄287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων-Φρόντιστηρίων και Οικοτροφείων»,
β) το άρθρο 10 του ν. 682/1977 (Α΄244) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»,
γ) το άρθρο 1 του α.ν. 284/1968 (Α΄32) «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 158379 (Α΄1025) 4.11.1967 υπουργικής αποφάσεως περί χαρακτηρισμού των Σχολών Ξένων Γλωσσών ως φροντιστηρίων»,
δ) η υ.α. Φ.621.32/129/70882/12.4.1975 (Β΄423) «Περί κριτηρίων φροντιστηρίων»,
ε) η υ.α. Φ.42301/8.4.1978 (Β΄405) «Περί αντικαταστάσεως της Φ.621.32/129/70882 αποφάσεως περί κριτηρίων Φροντιστηρίων»,
στ) οι παράγραφοι 59, 60, 61 και 65 της υ.α. ΣΤ/56/13.11.2000 (Β΄1409) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών»,

ζ) οι παράγραφοι 2, 4, 5 και στην παράγραφο 10 η φράση «των φροντιστηρίων» του άρθρου 20 και στην παράγραφο 30 η φράση «των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών» του άρθρου 24 της υ.α. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (Β΄ 1340) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
η) η υ.α.46508/10.5.1976 (Β΄661) «Περί προσλήψεως αλλοδαπών υπό φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών», όπως τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Δ5/5284/26.10.1983 (Β΄641) και Δ5/6480/17.12.1985 (Β΄832).
3. Στην υποπαράγραφο Θ.18 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και στην περίπτωση 7 που προσετέθη με το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 4229/2014, η φράση «έως την 31η Δεκεμβρίου 2013» αντικαθίσταται από τη φράση «έως τη 15η Ιουλίου 2014».
4. Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ και του υποστοιχείου α.ι της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ τού άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 15 περίπτωση α΄ του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, μετά τη φράση «επικαιροποιούνται» προστίθεται η φράση «από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».
5. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το σχολείο, προκειμένου οι μονάδες εκπαίδευσης να λειτουργήσουν από το επόμενο σχολικό έτος.»
6. Οι σύζυγοι ή συγγενικά πρόσωπα μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας φυσικού προσώπου που ήταν ολικώς ή μερικώς κάτοχος αδείας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετέχοντας σε εταιρικό σχήμα οποιασδήποτε νομικής μορφής, αιτούνται έκδοση νέας άδειας προκειμένου να λειτουργήσουν στην ίδια διεύθυνση εντός της επομένης διετίας ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεούνται στην προσκόμιση του εντύπου υπεραξίας του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.
7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 49 Ρύθμιση Αρμοδιότητας Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)
1. Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις», (Α΄78) είναι αρμόδιο και για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης τρίτων χωρών της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄177) και των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της περίπτωσης β” της ιδίας παραγράφου,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 23 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄18). Κατά τα λοιπά το Σ.Α.Ε.Π. εφαρμόζει αναλογικά τη διαδικασία του π.δ. 38/2010.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 50 Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης
1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 με τις οποίες συμπληρώθηκε το άρθρο 7 του ν. 4009/2011 στους εισαχθέντες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στα τμήματα των καταργηθέντων Πανεπιστημίων Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας α-
πονέμεται ο τίτλος των πανεπιστημίων στα οποία, τα τμήματα των ιδρυμάτων αυτών έχουν ενταχθεί ή με τμήματα των οποίων έχουν συγχωνευθεί. Ο οικείος πρύτανης των τελευταίων υπογράφει τους τίτλους σπουδών και διενεργεί την ορκωμοσία των αποφοίτων. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των καταργηθέντων ιδρυμάτων
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 51 Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
1. Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, στους υποψηφίους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, και της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
2. Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους ανωτέρω υποψηφίους, εφόσον δεν επιλέγονται κατά πρώτον για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).
3. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής: α) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. -ομάδα Β΄ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. ομάδα Α΄ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.-ομάδα Β΄ δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α΄ μείνουν κενές, με αίτησή τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα επιστημονικά πεδία που μπορούν να δηλώσουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δ) κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
4. Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), η οποία προστέθηκε με την παρ. 11 περίπτωση β΄ του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4071/2012 (Α΄85), καταργεί-
ται. Τα εννέα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 διαγράφονται.
5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄90) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄118) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.»
6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 52 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%
1. Στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και στην παράγραφο 33 αυτού, στο πρώτο εδάφιο μετά τη φράση «οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση» διαγράφεται το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.» και τίθεται η φράση «των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υ-
παξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού». Στο ίδιο εδάφιο και μετά τη φράση «με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα» προστίθεται η φράση «των ημερήσιων Λυκείων» ενώ στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, μετά τη φράση «που έπε-
ται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα», προστίθεται η φράση «των ημερήσιων Λυκείων».
Στην ίδια παράγραφο, μετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφια ως εξής:
«Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%.»
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 53 Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών
1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων
των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες: γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..
2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής.
3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής.
4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημε-
ρών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.
6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-2014 και εντεύθεν.
7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 54 Μετακίνηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να μετακινούνται οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων σε αντίστοιχες θέσεις φορέων και υπηρεσιών εν γένει αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους ή την επιλογή νέων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 55 Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
1. Τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32) εφαρμόζονται και για τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι.. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, προεδρικού διατάγματος την κατά το χρόνο
της ένταξής του βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση.
2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας ΕΔΙΠ. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ διατηρούν την κατά το χρόνο της ένταξής τους βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος.
3. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η χρονική προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων λόγο κατάργησης του Τμήματος που υπηρετούσαν.»
4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.
Άρθρο 56 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Ιονιων Νήσων μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι και εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Το Τμήμα δέχεται εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφεξής. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη των προεδρικών διαταγμάτων 103/2013 (Α΄136) και 94/2013 (Α΄132) που αντίκεικαι στην παρούσα διάταξη καταργείται.
2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ