«Οι Διευθυντές Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης στηρίζουν με κάθε τρόπο την εφαρμογή της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Οι Διευθυντές των σχολείων εποπτεύουν και συντονίζουν και διευκολύνουν τις συνεργασίες και την επικοινωνία των εκπαιδευτικών. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ενημερώνουν, καθοδηγούν και υποστηρίζουν παιδαγωγικά την ανάπτυξη των διαδικασιών της «αυτοαξιολόγησης».

Τα πιο πάνω αναφέρει ο Υπουργός Παιδείας απαντώντας σε σχετική ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου. Ο κ. Αρβανιτόπουλος τονίζει ότι προηγήθηκε η Πιλοτική Εφαρμογή του Έργου την περίοδο 2010-2012 όπου και συμμετείχαν 500 σχολικές μονάδες, 6000 εκπαιδευτικοί και 500 σχολικοί σύμβουλοι. Κατά την περίοδο της πιλοτικής εφαρμογής διαπιστώθηκε ότι :

1. ΑΕΕ ενίσχυσε τις σχέσεις συνεργασία, εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και συνέβαλε στην αλλαγή της κουλτούρας του σχολείου.

2. Δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες και ανάληψη καινοτόμων δράσεων

3. Εμπεδώθηκαν συνεργατικές συμπεριφορές

4. Καλλιεργήθηκε η συνευθύνη και η αυτοδέσμευση

5. Διαμορφώθηκαν συνθήκες για βελτίωση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών

6. Αναπτύχθηκαν υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές δράσεις

7. Διαδόθηκαν οι καλές πρακτικές

Ο σκοπός της ΑΕΕ για την περίοδο 2013-14 είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, η εισαγωγή του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται το Μάιο του 2014 ενώ το επόμενο σχολικό έτος, 2014-15, υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή σχεδίου δράσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα γενικής εκτίμησης ή να αφορά σε προτεραιότητες που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων. Κάθε σχολείο επιλέγει δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σε συγκεκριμένες πτυχές του εκπαιδευτικού έργου ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητές του.

Ο κ. Αρβανιτόπουλος υπογραμμίζει ότι η ΑΕΕ έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνοδεύεται από την κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης στην οποία περιλαμβάνονται και προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr