Εγκρίθηκε και προκηρύχθηκε μέσω ΕΣΠΑ ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα

Ο διαγωνισμός

Εγκρίνουμε την Προκήρυξη και Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής για την Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως μάθησης στα Ι.Ε.Κ.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ σε 126 Ι.Ε.Κ. της χώρας. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί προμήθεια φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τηλεκπαίδευσης με στόχο την υποστήριξη των Ι.Ε.Κ., αφενός μεν, για την εξ΄ αποστάσεως εκπαιδευτική δραστηριότητα των διδασκόντων σε αυτά αλλά και των διδασκομένων, αφετέρου δε, για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες με την εφαρμογή ΤΠΕ.

Η εν λόγω Πράξη αφορά στην κάλυψη των αναγκών χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας καθώς οι ελλείψεις ΤΠΕ στα ΙΕΚ αναδείχθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας του COVID-19 που επηρέασε τους διδάσκοντες αλλά και τους σπουδαστές των ΙΕΚ, αφού δεν διαθέτουν κατάλληλες υποδομές ΤΠΕ προκειμένου να παρέχεται με σύγχρονο τρόπο η εξ αποστάσεως μάθηση. Οι συγκεκριμένες ανάγκες προέκυψαν ύστερα από καταγραφή αναγκών που πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30200000-1 Εξοπλισμός Η/Υ & προμήθειες. Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται ως Υποέργα 1-5 στην Πράξη «Εφαρμογή ΤΠΕ για την εξ αποστάσεως μάθηση στα ΙΕΚ» (κωδικός ΟΠΣ: 5104165) στους Άξονες Προτεραιότητας: 7 «Ανάπτυξη της διά βίου μάθησης και βελτίωση της συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας», 8 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της διά βίου μάθησης-σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και 9 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της διά βίου μάθησηςσύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (806.451,61€) προ ΦΠΑ, ήτοι ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000,00€ με ΦΠΑ 24%). Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Το Έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Επίσης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4 «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» της Διακήρυξης. Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, υποβάλλονται και τα δείγματα του προσφερόμενου εξοπλισμού, όπως περιγράφεται στο σημείο Δ του άρθρου 2.4.3.2 της Διακήρυξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ – Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) www.epiteliki.minedu.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία – Τόπος υποβολής προσφορών: Στις 28/04/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30πμ