Διαβάστε αναλυτικά όλα όσα ορίζει η ΝΕΑ εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με το μάθημα των στο .

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Το γεγονός ότι από το σχολικό έτος 2021-2022, η Αγγλική γλώσσα εισάγεται για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των δημόσιων και 2 ιδιωτικών Νηπιαγωγείων της χώρας, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα.

4. Το ότι η εισαγωγή της Αγγλικής γίνεται με τη διάθεση, ή την πρόσληψη εκπαιδευτικών ΠΕ06, σε πλαίσιο συνεργασίας με τον/ την νηπιαγωγό του τμήματος, που παραμένει στην τάξη λαμβάνοντας ενεργό μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, όπως έχει οργανωθεί με βάση τις ανάγκες των μαθητών/-τριών από τους/τις δύο εκπαιδευτικούς (ΠΕ06 και ΠΕ60) προχωρούμε στην υλοποίηση της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5093563, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014- 2020», ως ακολούθως:

1. Έναρξη Προγράμματος Επιμόρφωσης

Για την αποτελεσματική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου προβλέπεται μεταξύ άλλων:

– η εξειδικευμένη επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ06 και ΠΕ60) και των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) και Νηπιαγωγών (ΠΕ60)

– η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου υλικού για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η επιμόρφωση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60 στοχεύει ειδικότερα στην εξοικείωσή τους με:

τη φιλοσοφία, τις αρχές και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής ηλικίας και τη σύνδεσή τους με τη μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο του προγράμματος εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας στο

τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του προγράμματος του Νηπιαγωγείου γενικότερα

το πλαίσιο εισαγωγής της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του και της συνεργασίας των εκπαιδευτικών για τον σκοπό αυτό

το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων στα αγγλικά Τα παραπάνω υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠΣ 5093563 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με επισπεύδον τμήμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΕΚΠΑ) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), ως εξής:

Α. Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) ΠΕ06 & ΠΕ60

Α.1 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των ΣΕΕ Προβλέπεται η επιμόρφωση όλων των ΣΕΕ ΠΕ06 και ΠΕ60 για την υποστήριξη της εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Η επιμόρφωση των ΣΕΕ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και για την οποία έχουν ενημερωθεί σχετικά οι ΣΕΕ, θα είναι συνολικής διάρκειας 72 ωρών και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Παράλληλα, το ΕΚΠΑ θα οργανώσει και θα υλοποιήσει δύο επιμορφωτικές ημερίδες για την υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών.

Α.2 Εγγραφή στην επιμόρφωση των ΣΕΕ

Για την επιμόρφωση των ΣΕΕ μέσω της e-class του ΕΚΠΑ, οι ΣΕΕ θα ενημερώνονται από την Ομάδα Έργου του ΕΚΠΑ.

Για την επιμόρφωση του ΑΠΘ-ΙΕΠ, οι ΣΕΕ, από 20-30 Σεπτεμβρίου 2021, εγγράφονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία υποβολής αίτησης αποτελείται από τρία στάδια: α) Εγγραφή στο μητρώο του ΙΕΠ, β) Συμπλήρωση απογραφικού δελτίου εισόδου και γ) Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Παράλειψη ενός σταδίου σημαίνει μη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π

Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π.

Α.3 Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης των ΣΕΕ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης, θα χορηγηθεί βεβαίωση επιμόρφωσης από τους υπεύθυνους φορείς, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) συμπλήρωση απογραφικών δελτίων Εισόδου – Εξόδου

β) παρακολούθηση σύγχρονης επιμόρφωσης (με βάση τα παρουσιολόγια)

γ)επιτυχής ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της ασύγχρονης επιμόρφωσης

δ) υποβολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, όπου αυτά παρατίθενται

ε) υποβολή ερωτηματολογίων αποτίμησης επιμόρφωσης.

Η βεβαίωση επιμόρφωσης από το ΑΠΘ-ΙΕΠ θα παραληφθεί από το Μητρώο του ΙΕΠ https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php στην δικτυακή πύλη e-ΙΕΠ μετά την ολοκλήρωση της επιμορφωτικής περιόδου αφού συμπληρωθεί το απογραφικό δελτίο εξόδου και το τελικό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του προγράμματος από το μενού 4 επιλογών «Βεβαιώσεις» και επιλέγοντας μετά την αντίστοιχη βεβαίωση από την λίστα επιλογών που εμφανίζεται.

Για τη βεβαίωση επιμόρφωσης από το ΕΚΠΑ, οι ΣΕΕ θα ενημερωθούν από το ΕΚΠΑ