Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με το τι περικόπτεταικαι τι όχι κατά την ημέρα Αναπληρωτών ΕΣΠΑ ή Κρατικού Προϋπολογισμού, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω:

1.Χάνεται ένα ημερομίσθιο κατάτην ημέρα της , που υπολογίζεται ως ο Μηνιαίος μισθός δια του αριθμού των εργάσιμων ημερών του μήνα(40-50 ευρώ περίπου, συγκεκριμένα το 1,2 του ημερομίσθιου).

2.Χάνεται και το την ημέρα της Απεργίας, όπως προβλέπει η Εγκύκλιος 78/13-10-2011 του ΙΚΑ.

3.Δεν χάνονται τα μόρια της ημέρας της Απεργίας, η οποία υπολογίζεται κανονικά.