Διατάξεις για τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια – Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α 142 /03.08.2017) «Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήµιο και άλλες διατάξεις”

1. Το δέκατο πέµπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η φοίτηση στο Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. είναι τετραετής και περιλαµβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄.

Η Α΄ τάξη Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. έχει ενιαίο πρόγραµµα και διδάσκονται µαθήµατα γενικής παιδείας, µαθήµατα προσανατολισµού και µαθήµατα επιλογής.

Οι Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. διαχωρίζονται σε τοµείς σπουδών και διδάσκονται µαθήµατα γενικής παιδείας και τεχνολογικά – επαγγελµατικά µαθήµατα του τοµέα (θεωρητικά και εργαστηριακά).

Η Δ΄ τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται µαθήµατα γενικής παιδείας και µαθήµατα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά).

Οι τοµείς σπουδών των Β΄ και Γ΄ τάξεων και οι επιµέρους ειδικότητες της Δ΄ τάξης συστήνονται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

Δικαίωµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, µέσω των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται για τους υποψηφίους των Ηµερήσιων Επαγγελµατικών Λυκείων, έχουν όσοι φοίτησαν επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη στο τετραετές Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ..

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθηµάτων, τα ωρολόγια προγράµµατα, η αντιστοιχία των διδασκοµένων µαθηµάτων και των κλάδων − ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄, ανάθεση όλων των τάξεων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ και ρυθµίζονται θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση αυτών.

Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π., σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4186/2013.».

2. Το δέκατο έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., κάτοχοι απολυτηρίου Γυµνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου-Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών Γυµνασίων. Επιπλέον:
α) Μαθητές που έχουν προαχθεί έως και κατά το σχολικό έτος 2017-2018 από την Α΄ τάξη Ηµερησίου ή Εσπερινού ΓΕ.Λ. ή της Α΄ τάξης Ηµερησίου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ., έχουν δικαίωµα εγγραφής στη Β΄ τάξη του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019, κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., ύστερα από την έναρξη λειτουργίας
αυτών,
β) µαθητές που προήχθησαν από την Α΄ Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 έχουν δικαίωµα εγγραφής στη Β΄ τάξη του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019,
γ) µαθητές που έχουν προαχθεί από την Β΄ και Γ΄ τάξη του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., κατά το σχολικό έτος 2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους µε το Ωρολόγιο Πρόγραµµα, όπως αυτό ορίζεται στην υπουργική απόφαση 68755/Δ3/26.4.2017 (Β΄ 1606), όπως κάθε φορά ισχύει,
δ) η Δ΄ τάξη του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020,
ε) τα πρώτα απολυτήρια του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. και τα πρώτα πτυχία του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021.».

3. Το δέκατο όγδοο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή και µετεγγραφή, των νυν και των πρώην µαθητών του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. του ν. 4415/2016 στις τάξεις του νέου τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., καθώς και των νυν και των πρώην µαθητών του τετραετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., κατόπιν γνωµάτευσης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή του Κ.Ε.Σ.Υ., στις τάξεις του νέου τετραετούς λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., σύµφωνα µε την αντιστοίχιση των τάξεων του τετραετούς και του τριετούς εσπερινού ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. και του νέου τετραετούς λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., όπως αυτή προκύπτει από τις κείµενες διατάξεις και τα προγράµµατα
σπουδών.»

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ