ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΓΩΝΑΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Το υπουργείο παιδείας προχώρησε στη θεσμοθέτηση ενός νέου (79), για τη λειτουργία των της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την 1 Αυγούστου 2017.

Το συγκεκριμένο ΠΔ αντικαθιστά τα ΠΔ 200 & 201 του 1998, δηλ. δύο προεδρικών διαταγμάτων, και μια σειρά υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων. Όπως κάθε νομοθετικό κείμενο της εκάστοτε κυβέρνησης έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό (ιδεολογικοπολιτικό), ρυθμίζοντας ή απορυθμίζοντας ζητήματα της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της λειτουργίας των σχολείων. Σαφώς σε μια εποχή κρίσης και μνημονιακών δεσμεύσεων πρέπει να δούμε τις ρυθμίσεις συνολικά υπό το πρίσμα της δημοσιονομικής δαπάνης και εάν υπάρχει επίπτωση (θετική ή αρνητική) στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης

 

Στο συγκεκριμένο ΠΔ, υπάρχουν ρυθμίσεις που κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση αλλά και παραλείψεις ή θεσμοθετήσεις ρυθμίσεων που κινούνται σε θολό τοπίο δίνοντας την αίσθηση, ότι βασικός στόχος ορισμένων ρυθμίσεων είναι η εξοικονόμηση εκπαιδευτικού προσωπικού. Αποτιμώντας το νέο ΠΔ 79, καταγράφονται ορισμένες θετικές ρυθμίσεις, αρκετές από αυτές αποτελούσαν αιτήματα και απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας: Τη θεσμοθέτηση της προσμέτρησης της ώρας σίτισης ως διδακτικός χρόνος για όσους συναδέλφους απασχολούνται εκείνη την ώρα. Την ουσιαστική κατάργηση της υπουργικής απόφασης (Αρβανιτόπουλου) για τμήματα μαθητών με δυνατότητα προσαύξησης 25 +10 %. Την καθιέρωση των ενιαίων εγγραφών σε δημοτικά και νηπιαγωγεία (από 1-20 Μαΐου).

Την καθιέρωση 2 εβδομάδων προσαρμογής στα νήπια πρώτης εγγραφής στο νηπιαγωγείο. Την εισαγωγή προγράμματος ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και καθιέρωση συνεργασίας μεταξύ των νηπιαγωγείων και δημοτικών. Για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους αποτιμάται θετικά η αποσύνδεση της βαθμολογίας από την επιλογή σημαιοφόρων καθώς όλα τα παιδιά που μετέχουν στην Ελληνική Παιδεία έχουν το δικαίωμα να κρατούν την ελληνική σημαία. Καθιερώνεται ένας ενιαίος τύπος σχολείου σε όλα τα πολυθέσια δημοτικά σχολεία και ενισχύονται τα ολιγοθέσια, έτσι ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικών ταχυτήτων σχολεία (στην ίδια περιοχή άλλα κλασσικά, άλλα ΕΑΕΠ κλπ).

 

Παρά τις παραπάνω θετικές ρυθμίσεις το νέο ΠΔ έγινε, ερήμην της εκπαιδευτικής κοινότητας, χωρίς καμία συζήτηση και ως εκ τούτου καταγράφονται παραλήψεις που αφορούν τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών μας και ρυθμίσεις που χρειάζεται ή να τροποποιηθούν ή και να καταργηθούν:

Θεσπίζεται με το ΠΔ η παγίωση των 25 μαθητών ανά τμήμα, κάτι που δημιουργεί την εντύπωση πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να οδηγηθούμε, έστω και σταδιακά, στους 20 μαθητές ανά τμήμα για τα δημοτικά και στους 15 για τα νηπιαγωγεία. Στο νέο ΠΔ έχουμε διατήρηση της μη υποχρεωτικής φοίτησης στις ηλικίες 4-5 ετών στα νηπιαγωγεία, γεγονός που μας οδηγεί μακριά από τη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής. Παράλληλα ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις αλλαγής φυσιογνωμίας του ολοήμερου προγράμματος (όχι ενιαίο πρόγραμμα αλλά διαφοροποιημένο πρόγραμμα το πρωινό με το απογευματινό) μη επιτρέποντας την εναλλαγή βάρδιας των νηπιαγωγών υποβαθμίζοντας το έργο του ολοήμερου νηπιαγωγείου.

 

Θεσπίζονται δύο τριμελείς επιτροπές στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αρμόδιες για τη διενέργεια των εγγραφών (μια για τα δημοτικά και μια για τα νηπιαγωγεία), ρόλος τους είναι να εξετάζουν τα αιτήματα εγγραφών πάνω από τον αριθμό 25 και να εισηγούνται εάν θα χωριστεί το τμήμα ή εάν θα γίνουν μετακινήσεις μαθητών στα όμορα σχολεία, ανεξάρτητα από τα όρια των σχολείων και του τόπου κατοικίας των μαθητών. Η επιτροπή αυτή υποκαθιστά τον ρόλο των υπηρεσιακών συμβουλίων που είχαν την αρμοδιότητα μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών σε αυτές και διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο μετακίνησης μαθητών για καθαρά λόγους εξοικονόμησης εκπαιδευτικού προσωπικού με τη δημιουργία πληθωρικών τμημάτων, τα οποία επιβαρύνουν το εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών και πηγαίνει απέναντι από την διεκδίκησή μας για μείωση μαθητών ανά τμήμα τόσο στα δημοτικά όσο και στα νηπιαγωγεία.

 

Ενισχύονται νομοθετικά οι υπουργικές αποφάσεις για το νέο τύπου σχολείο όπου ουσιαστικά καταργούν το δάσκαλο του ολοήμερου τμήματος και διατηρούν ως προϋπόθεση για φοίτηση των μαθητών στο ολοήμερο την εργασία των γονέων. Θεσπίζεται πλαίσιο ηλεκτρονικού έλεγχου της φοίτησης των μαθητών στο Ολοήμερο με σκοπό την αναστολή λειτουργίας τμημάτων στα μέσα της σχολικής χρονιάς. Σκοπός θα έπρεπε να είναι η ενίσχυση του ολοήμερου τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων. Υπάρχουν άρθρα που έχουν διαφοροποιημένη τοποθέτηση στο ίδιο ζήτημα π.χ. στη συγκρότηση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος που ενώ σε ένα σημείο αναφέρεται ως αρμοδιότητα του συλλόγου διδασκόντων για την τροποποίηση του προγράμματος μέχρι να τοποθετηθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί σε άλλο σημείο δίνει την απόλυτη αρμοδιότητα συγκρότησης του ωρολογίου προγράμματος στον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

 

Η ενίσχυση των συλλογικών οργάνων αποτελεί παράγοντα ουσιαστικής σημασίας στη διαχείριση των ζητημάτων της εκπαίδευσης, για να ενισχύεται η δημοκρατική λειτουργία των σχολικών μας μονάδων. Η ευθύνη καθορισμού των ορίων των σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά στους Διευθυντές Εκπαίδευσης, αποκλείοντας τη γνώμη των τοπικών κοινωνιών μέσω των δημοτικών επιτροπών παιδείας και της σχολικής κοινότητας μέσω των εκπροσώπων τους. Το υπουργείο παιδείας αντί να προχωρήσει σε αλλαγή του ρόλου του θεσμού του σχολικού συμβούλου, προχωρά σε αύξηση των αρμοδιοτήτων του.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε κατάργηση των ρυθμίσεων που αφορούν την προσπάθεια εξοικονόμησης εκπαιδευτικού προσωπικού που δεν υπηρετούν ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό όραμα για το αύριο ενός σύγχρονου και δημοκρατικού δημόσιου σχολείου αλλά τις μνημονιακές υποχρεώσεις για περιστολή των κοινωνικών δαπανών. Υπενθυμίζουμε ότι ως ΑΕΕΚΕ αγωνιζόμαστε και στοχεύουμε σταθερά για μια δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Εκπαίδευση που θα καλύπτει όλες τις παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες των μαθητών και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Ένα Δημόσιο Νηπιαγωγείο που θα στελεχώνεται με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με κατάλληλες δημοκρατικές και εργασιακές συνθήκες. Ένα Δημόσιο Νηπιαγωγείο με τις κατάλληλες υποδομές, σε λειτουργικά και κατάλληλα κτήρια όπου θα είναι δυνατό η παραγωγή του εκπαιδευτικού έργου, όπου θα μπορούν οι μαθητές να ξεκουραστούν και να γευματίσουν, όπου θα μπορούν να χαρούν το παιχνίδι του διαλείμματος και όπου θα είναι εφικτό η πραγματοποίηση της επέκταση όλων των νηπιαγωγείων σε ολοήμερα.

 

Παράλληλα παλεύουμε για ένα Σύγχρονο, Δημόσιο, Δημοκρατικό, Πολυεπιστημονικό, Διαπολιτισμικό και Ολοήμερο Σχολείο. Το σύγχρονο Δημοτικό σχολείο είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.Οφείλει, δηλαδή, να παρέχει τις βασικές γνώσεις, αρχές και αξίες για τη διαμόρφωση ενός κριτικά σκεπτόμενου και μορφωμένου ατόμου. Παράλληλα, οφείλει να αναδεικνύει την τέχνη, τον πολιτισμό και την τεχνολογία της εποχής που συμβάλλουν καθοριστικά στη συγκρότηση του μορφωτικού και αξιακού συστήματος των ατόμων. Επίσης να συμβάλει καθοριστικά στην εξομάλυνση των κοινωνικών και μορφωτικών ανισοτήτων, που υπάρχουν και αναπαράγονται στη σημερινή του μορφή.